Försäkringar för medlemmar

FMF:s försäkringar ger dig försäkringsskydd såväl kring ansvarsförsäkringen, företagsförsäkring samt de tilläggsförsäkringar du önskar.

medlemsförsäkring

Tillägg till ansvarsförsäkring

Grundpaketet för ansvarsförsäkring tecknas per automatik när du blir medlem i FMF. Tillägg till ansvarsförsäkringen samt kontorsförsäkring tecknas om du aktivt väljer det.

Din försäkringsförmedlare

Kontakta Croisette för rådgivning

För rådgivning kring försäkringen vänligen kontakta:

Greta Falkmarken
greta.falkmarken@croisette.se
+46 (0)761 14 04 60

Jenny Ulriksson
jenny.ulriksson@croisette.se
+46 (0) 738 44 73 22

Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd

Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN) är en branschnämnd som prövar tvister mellan konsumenter och fastighetsmäklare. Tvisten kan gälla ett krav på skadestånd eller nedsättning av provision.

Medan Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) är en tillsynsmyndighet som registrerar samt kontrollerar mäklare och mäklarföretag men hanterar inte tvister eller frågor om skadestånd.

Vad gäller vid skadeanmälan?

Om du erhåller ett skadeståndskrav är det av stor vikt att du anmäler ett ärende till Eir Försäkring AB så snart som möjligt.

Det är viktigt att du som fastighetsmäklare håller en neutral inställning till kravet och anmäler kravet så snart som möjligt till Eir Försäkring AB. Du kan samtidigt meddela kravställaren att du har anmält kravet till ditt försäkringsbolag för bedömning.

Så snart du har tagit del av anmälan hör du av dig till förbundets jurister på Next för att få hjälp med svaret på kravet, som är en av handlingarna som ska skickas in till försäkringsbolaget.

Vad gäller skadeståndskrav skall mäklaren inte ta ställning till skadeståndskravet och då inte heller hänvisa till FRN. När Eir Försäkring AB bestrider ett skadeståndskrav åt mäklarens räkning hänvisas det alltid till FRN. Detta gäller endast skadeståndskrav och inte krav på provision.

Maila in till skador@eirforsakring.se för skadeanmälningar och ange ”Skadeanmälan FMF” i ämnesraden.

Följande ska också bifogas i skadeanmälan:

  • Reklamation från motpart
  • Förmedlingsuppdrag
  • Överlåtelsehandlingar tillsammans med ev. bilagor
  • Skriftlig redogörelse från mäklaren avseende dennes inställning till kravet
  • Eventuella övriga relevanta handlingar (budförteckning, frågelista, utdrag ur fastighetsregister, mailkorrespondens mellan mäklare och kravställare etc).”

Anmälan till FMI eller där reklamationen avser nedsättning av provision:
Mäklaren har möjlighet att på egen hand välja ombud som för deras talan. Detta eftersom dessa frågor hanteras inom ramen för mäklarens rättsskyddsförsäkring. Denna försäkring ersätter ombudskostnader efter avdrag för självrisk.

Vid anmälan till FMI är det datum för föreläggandet från FMI som är skadedatum vilket betyder att förelägganden daterade 2023 eller senare blir föremål för rättsskyddsförsäkringen hos Eir Försäkring AB. Vad gäller krav på nedsättning av provision (FRN) är det tvistedag som utgör skadedatum, dvs när motpartens krav bestrids av mäklaren. Bestrids kravet under 2023 eller senare ska detta anmälas till Eir Försäkring AB. Rättsskyddsskador med skadedatum tidigare än 2023 anmäls till FMFs tidigare försäkringsgivare IF.

Reklamationer med skadeståndskrav:
Skadeståndskrav enligt FML hanteras inom ramen för mäklarens professionsansvarsförsäkring hos Eir Försäkring AB. De utreder om skadeståndsskyldighet föreligger och betalar ut det skadestånd som fastighetsmäklaren är skyldig att betala enligt skadeståndsrättsliga regler. Om förutsättningarna för skadeståndsskyldighet inte är uppfyllda bestrider Eir Försäkring AB kravet för mäklarens räkning. Eir Försäkring AB företräder fastighetsmäklaren och sköter korrespondens med motparten. Det finns inga mandat för fastighetsmäklaren att själv välja ombud i dessa fall.

Eir Försäkring AB är ansvarsförsäkringsgivare åt FMF sedan 2023-01-01. Det betyder att krav där datum för köpekontraktets undertecknande är under 2023 eller senare hanteras av Eir Försäkring AB. Krav med tidigare överlåtelsedatum hanteras av er tidigare försäkringsgivare.

medlemsförsäkring

Skador innan 2023-01-01

Skador som skett innan 2023-01-01 ska anmälas till tidigare försäkringsgivare If. Upptäcker du skadan nu men den hände 2022, ska den anmälas till både If och Eir Försäkring AB.

Se ovan hur du gör skadeanmälan till Eir Försäkring AB och tryck ”läs mer” för att göra en skadeanmälan till tidigare försäkringsgivare.

Läs mer