Ansvarsförsäkring

Ny försäkringsgivare Eir Försäkring AB från 1 januari 2023


FMF:s grundpaket för mäklaransvarsförsäkring

Grundpaketet innehåller fyra försäkringar:

  1. den lagstadgade mäklaransvarsförsäkringen
  2. försäkring för begränsad rådgivning som är en naturlig del av fastighetsförmedling men som inte är fastighetsförmedling i lagens mening
  3. rättsskyddsförsäkring vid tvist i samband med en förmedling
  4. försäkring mot databrott

Mäklaransvarsförsäkringen

Grundpaketets försäkring gäller med försäkringsbelopp 2,5 MSEK. Självrisken är 0,5 prisbasbelopp vid skadeståndskrav. Rättskyddets självrisk är 20 % av skadebeloppet dock lägst 9 000 kr. Databrottsförsäkringens självrisk är 9 000 kr och karens 12 timmar.

Valbara tillägg:

• Höjt försäkringsbelopp till 5 MSEK
• Förmedling av juridisk person vars största tillgång är fastighet eller bostadsrätt samt förmedling av byggnadsentreprenadavtal i samband med förmedling av småhus eller bostadsrätt. (Detta tillägg gäller enbart objekt belägna i Sverige).

Viktigt om försäkringarna i Grundpaketet ansvarsförsäkring

Lagstadgad mäklaransvarsförsäkring

• Lagstadgad ansvarsförsäkring
• Gäller skadeståndskrav enligt FML §§8-22
• Skada kan anmälas av skadelidande inom 10 år, allmän preskriptionstid. Mäklaren måste dock anmäla skada snarast.
• Grundförsäkringsbelopp är 2,5 Mkr/skada. Ingen begränsning av antalet skador per år finns då det är en konsumentskyddande lagstiftning.

Konsultansvarsförsäkring för begränsad rådgivning

• Ej lagstadgad.
• Gäller skadeståndskrav för ren förmögenhetsskada som inte omfattas av FML men som är en naturlig följd av fastighetsförmedling. T ex: fristående värdering, skrivuppdrag, rådgivning vid nyproduktion, förmedling av sidotjänster så som städning och homestyling. Se särskilt villkor FMF § 5.1.3.
• Skadeanmälan ska göras snarast.
• Försäkringsbeloppet är det samma som för den lagstadgade mäklaransvars-försäkringen. Det finns begränsning för maximal utbetalning per år och mäklare.

Rättsskyddsförsäkring i samband med tvist vid förmedling

• Ej lagstadgad
• Gäller för ombudskostnader i tvistemål till följande av förmedlingsuppdrag, t ex provisionstvister, tvist med FMI och tvist i FRN
• Skadeanmälan ska göras snarast.
• Försäkringsbelopp 450 000 kr per skada. Det finns begränsning för maximal utbetalning per år och mäklare samt för hela FMF-kollektivet

Databrottsförsäkring

• Ej lagstadgad
• Gäller för avbrott i verksamheten på grund av databrottslighet.
• Utrednings- och återställandekostnader för ditt IT-system till följd av ett dataintrång.
• Skadeanmälan ska göras snarast.
• Försäkringsbelopp 1 MSEK per skada. Det finns begränsning för maximal utbetalning per år och mäklare samt för hela FMF-kollektivet

Allmänna avtalsvillkor

Rådgivning för ansvarsförsäkring

Greta Falkmarken
greta.falkmarken@croisette.se
+46 (0)761 14 04 60

Jenny Ulriksson
jenny.ulriksson@croisette.se
+46 (0) 738 44 73 22