Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter

Fastighetsmäklarförbundet FMF är en bransch- och intresseorganisation för registrerade fastighetsmäklare och för juridiska personer som bedriver fastighetsförmedlingsverksamhet. Verksamheten bedrivs i syfte att bistå medlemmarna med erforderlig service samt att på andra sätt tillvarata medlemmarnas intressen. Verksamheten kräver att Fastighetsmäklarförbundet FMF för olika ändamål behandlar personuppgifter.

En personuppgift är all information som är hänförlig till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Behandling av personuppgifter betyder varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas med personuppgifter såsom bl.a. insamling, inspelning, sammanställning, lagring, bearbetning eller omarbetning, mottagande, användning, röjande, överföring eller radering.

Personuppgiftbehandling regleras i Dataskyddsförordningen (2016/679), en EU-förordning som är direkt tillämplig som svensk lag. Denna information syftar till att uppfylla det krav på information om behandling av personuppgifter som föreskrivs i förordningen.

Personuppgiftsansvarig:
Fastighetsmäklarförbundet FMF AB, 556177–2541, är personuppgiftsansvarig vilket innebär att behandling av personuppgifter sker i enlighet med ändamål som den personuppgiftsansvarige har uppställt. Behandling av personuppgifter får inte ske för andra ändamål eller syften än vad som anges nedan.

Ändamål för behandling av personuppgifter:

Administration av medlemskap och tillhandahållande av service till medlemmar

För att kunna administrera in- och utträde samt tillhandahålla den service som medlemskapet medför behandlas medlemmarnas namn, personnummer, besöksadress, faktureringsadress, tfn-nummer, e-postadress, medlemskategori, försäkringsinformation och kundnummer. Uppgifterna behandlas med stöd av den Personuppgiftsansvariges skyldighet att fullgöra de förpliktelser som följer av stadgar och andra för verksamheten aktuella och gällande instruktioner och dokument.

Uppgifterna lagras för detta ändamål under en period om ett (1) år efter utgången av det år som det att den registrerade utträtt som medlem.

Kommunikation till medlemmar via digitala nyhetsutskick

För att kommunicera med medlemmarna skickar den ut digitala nyhetsbrev och utskick via e-post. För detta ändamål behandlas uppgifter om medlemmarnas namn, adress, e-postadress, företag och region. Uppgifterna behandlas med stöd av ett berättigat intresse för medlemmarna att erhålla aktuell och relevant information om den Personuppgiftsansvariges verksamhet, om den bransch man verkar i och annan information som kan vara av betydelse.

Uppgifterna lagras för detta ändamål under den tid som medlemskapet består.

Administration vid tecknande av ansvarsförsäkring för registrerade fastighetsmäklare

Fastighetsmäklarförbundet FMF erbjuder de medlemmar som är registrerade fastighetsmäklare eller som avser att ansöka om sådan registrering, att administrera tecknandet av en ansvarsförsäkring som enligt Fastighetsmäklarlagen (2011:666) är en förutsättning för att erhålla registrering som fastighetsmäklare. I samband med tecknande av en sådan försäkring behandlas medlemmens namn, personnummer och kontaktuppgifter adress, tfn-nummer och e-postadress. Uppgifterna behandlas med stöd av berättigat intresse för medlemmen att teckna en ansvarsförsäkring för att erhålla eller behålla sin registrering som fastighetsmäklare.

Uppgifterna lagras för detta ändamål under en period om 10 år.

Faktureringsändamål

Inom ramen för medlemskapet faktureras medlemmarna för olika kostnader såsom medlemsavgift och premie för ansvarsförsäkring. För detta ändamål behandlas medlemmarnas namn, personnummer, medlemskategori, fakturaadress, tfn-nummer och e-postadress. Uppgifterna behandlas med stöd av skyldigheten att fullgöra förpliktelser som följer av medlemskapet.

Uppgifterna lagras för detta ändamål i tio år.

Bokförings- och arkiveringsändamål

I enlighet med de krav som uppställs i Bokföringslagen behandlas personuppgifter för bokförings- och arkiveringsändamål.

För dessa ändamål behandlas medlemmarnas namn, personnummer, medlemskategori, fakturaadress, tfn-nummer och e-postadress. Uppgifterna behandlas med stöd av Bokföringslagens regler om bokföring och arkivering.

Uppgifterna lagras för dessa ändamål under en period om 7 år.

Mottagare av personuppgifter

Personuppgifter som behandlats enligt ovan kan komma att överföras till den Personuppgiftsansvariges leverantörer och samarbetspartners samt till försäkringsbolag och myndigheter.

Överföring av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att delas med mottagare av personuppgifter (både i Sverige och i länder utanför EU/EES). Samt- liga överföringar som sker utanför EU/EES kommer att vara föremål för lämpliga skyddsåtgärder som möjliggör överföring utanför EU/EES, i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Den registrerades rättigheter

Rätt till registerutdrag, rättelse och radering

Den vars personuppgifter har behandlats enligt ovan har rätt att på begäran få del av ytterligare information avseende behandlingen av dennes personuppgifter samt även i vissa fall få en elektronisk kopia på de personuppgifter som behandlas, ett s.k. registerutdrag.

Rätten till registerutdrag föreligger dock ej om begäran är uppenbart orimlig eller om registerutdraget skulle inverka menligt på andra registrerades fri- och rättigheter.

Den vars personuppgifter har behandlats enligt ovan äger rätt att på begäran få felaktiga personuppgifter rättade.

Den registrerade har under vissa omständigheter rätt att begära att få sina personuppgifter raderade. En sådan rätt föreligger om

 • personuppgifterna är inte längre nödvändiga för att uppfylla det ändamål för vilket personuppgifterna ursprungligen samlats in,
 • den registrerade har återkallat sitt samtycke och det saknas annan laglig grund för att fortsatt behandla personuppgifterna,
 • den registrerade motsätter sig behandling som grundas på en intresseavvägning och det är inte möjligt att uppvisa ett tving- ande legitimt intresse som väger tyngre än den registrerades integritetsintresse,
 • personuppgifterna har behandlats olagligt,
 • det finns en rättslig skyldighet att radera personuppgifterna,
 • eller personuppgifterna har samlats in från barn inom ramen för ett tillhandahållande av informationssamhällets tjänster.

  Särskild information om personuppgiftsbehandling med stöd av samtycke och intresseavvägning

  För det fall personuppgifter behandla med stöd av samtycke från den registrerade har denne alltid rätt att återkalla sitt samtycke. Återkallande av samtycke kan ske genom att kontakta den personuppgiftsansvarige.

  För det fall personuppgiftsbehandling sker med stöd av ett berättigat intresse, s.k. intresseavvägning, ska det berättigade intresset redovisas för den registrerade, se information om ändamål för personuppgiftsbehandling ovan. Den registrerade har även rätt att invända mot behandlingen.

  Rätt till behandlingsbegränsning

  Den registrerade har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av sina Personuppgifter till att endast omfatta lagring av Personuppgifterna, t.ex. för det fall utredning av rätt till radering av sina personuppgifter pågår.

  Rätt till tillgång

  Den registrerade har rätt att erhålla en bekräftelse från den Personuppgiftsansvarige att dennes personuppgifter behandlas och, om så är fallet, få tillgång till personuppgifterna och följande information:

 • behandlingens ändamål,
 • de kategorier av Personuppgifter som behandlas,
 • mottagare av Personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES),
 • den tid under vilken Personuppgifterna behandlas,
 • information om de rättigheter som återges häri,
 • information om källan från vilken Personuppgifterna har samlats in samt
 • om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.

Utöver detta har den registrerade även på begäran rätt att erhålla kopia av sina Personuppgifter på ett vanligt förekommande elektroniskt format. Vänligen notera att den personuppgiftsansvarige har rätt att ta ut en avgift för det fall den registrerade begär mer än en (1) kopia av sina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet

När behandlingen av dina Personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att Personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att erhålla en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

Rättigheter i förhållande till automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller på liknande sätt väsentligen påverkar dig. Denna rätt tillämpas dock inte om det automatiserade beslutsfattandet är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, om beslutsfattandet uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta.

Rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten

Den registrerade har rätt att till tillsynsmyndigheten inge klagomål avseende behandling av personuppgifter. Sådana klagomål ska framföras till;

Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, tfn: 08-652 86 52, e-post: datainspektionen@datainspektionen.se.

Källan till personuppgifterna

Personuppgifterna inhämtas normalt direkt från dig som är medlem men inhämtas inom ramen för ansökan om medlemskap även från Fastighetsmäklarinspektionen och UC. För att hålla våra register aktuella kan personuppgifterna komma att kompletteras från privata och offentliga register, t.ex. SPAR.

Kontaktuppgifter Personuppgiftsansvarig:
Fastighetsmäklarförbundet FMF AB, 556177–2541, Vasagatan 28, 111 20 Stockholm
tfn: 08–82 14 30, e-post: kansli@fmf.se, hemsida: www.fmf.se