Undersökningsplikt och besiktning

Som köpare av en bostad har du en omfattande undersökningsplikt, framför allt vid köp av fastighet. Även vid köp av bostadsrätt gäller det att undersöka vad du köper. Om du efter tillträdet upptäcker fel som du borde ha upptäckt vid en undersökning, kan du i regel inte göra dessa fel gällande mot säljaren.

Som utgångspunkt gäller att en normalt kunnig lekmans noggranna undersökning är tillräcklig för att uppfylla undersökningsplikten. Ibland krävs det dock en fackman, exempelvis om det av något skäl finns anledning att misstänka att fel föreligger.

Mäklaren är skyldig att före köpet skriftligen informera köparen om undersökningsplikten.

De flesta fastighetsköp föregås av en besiktning genom en sakkunnig besiktningsman. Det är mindre vanligt vid bostadsrättsköp, men det förekommer.

Undersökningen kan ske före köpet, men den kan också ske efter köpet med stöd av en s.k. besiktningsklausul. Det sistnämnda är vanligt vid köp av fastighet. En besiktningsklausul innebär att köparen undersöker bostaden efter köpet och att han eller hon därefter under vissa förutsättningar har rätt att begära köpets återgång.

Observera att en sakkunnig besiktning normalt inte omfattar hela köparens undersökningsplikt. Besiktningsmän undersöker exempelvis normalt inte el, VA, VVS och eldstäder.

Säljaren ansvarar som huvudregel för fel som fanns vid köpet och som köparen inte upptäckte eller borde ha upptäckt vid sin undersökning. Detta är som sagt en huvudregel, för vissa typer av fel gäller ingen undersökningsplikt. Säljarens felansvar kan göras gällande i tio år vid fastighetsköp och normalt i två år vid bostadsrättsköp.