Reklamation

Om man anser att något är fel med en vara eller en tjänst ska man reklamera felet till sin motpart. Det är viktigt att man har klart för sig vem motparten och den rätte mottagaren av reklamationen är, så att man inte spiller tid.

Om man som köpare anser att det finns ett fel i fastigheten eller bostadsrätten ska man ställa reklamationen till sin motpart – säljaren. En reklamation ska ske inom skälig tid från det att man har upptäckt felet eller borde ha upptäckt det. Reklamationen behöver inte innehålla någon specificerad påföljd, men det är viktigt att man anger vad man anser är fel, varför felet är säljarens ansvar och att man har för avsikt att göra gällande en påföljd i anledning av felet. Reklamationen bör ske skriftligt, för det är den som reklamerar som sedan ska kunna visa att en reklamation har skett och att den har skett i rätt tid. När reklamationen är lämnad, får man vänta på besked från motparten om hur denne ställer sig till reklamationen.

Fastighetsmäklaren ansvarar inte för fel i fastigheten som sådana. Utgångspunkten är också att fastighetsmäklaren inte har en skyldighet att kontrollera de uppgifter han får från säljaren. Endast om fastighetsmäklaren i det konkreta fallet har anledning att misstänka att uppgifterna är felaktiga behöver han eller hon kontrollera dessa. Om fastighetsmäklaren på eget initiativ lämnar felaktiga uppgifter om fastigheten kan denne ansvara för dessa och kan bli skadeståndsskyldig om en part lider skada p.g.a. de felaktigt lämnade uppgifterna. Om man som köpare eller säljare anser att mäklarens agerande har lett till skada, ska man reklamera detta till mäklaren.