Skadeanmälan för skador innan 2023-01-01

Om du erhåller ett skadeståndskrav är det av stor vikt att du anmäler ett ärende till If Skadeförsäkring så snart som möjligt.

Det är viktigt att du som fastighetsmäklare håller en neutral inställning till kravet och anmäler kravet så snart som möjligt till If. Du kan samtidigt meddela kravställaren att du har anmält kravet till ditt försäkringsbolag för bedömning.

Vad gäller skadeståndskrav skall mäklaren inte ta ställning till skadeståndskravet och då inte heller hänvisa till FRN. När If bestrider ett skadeståndskrav åt mäklarens räkning hänvisas det alltid till FRN. Detta gäller endast skadeståndskrav och inte krav på provision.

Maila in till ansvar@if.se för skadeanmälningar och ange ”Skadeanmälan FMF 556177-2541” i ämnesraden.

Följande ska också bifogas i skadeanmälan:

  • Reklamation från motpart
  • Förmedlingsuppdrag
  • Överlåtelsehandlingar tillsammans med ev. bilagor
  • Skriftlig redogörelse från mäklaren avseende dennes inställning till kravet
  • Eventuella övriga relevanta handlingar (budförteckning, frågelista, utdrag ur fastighetsregister, mailkorrespondens mellan mäklare och kravställare etc).”

Anmälan till FMI eller där reklamationen avser nedsättning av provision:

  • Mäklaren har möjlighet att på egen hand välja ombud som för deras talan. Detta eftersom dessa frågor hanteras inom ramen för mäklarens rättsskyddsförsäkring. Denna försäkring ersätter ombudskostnader efter avdrag för självrisk.
  • Vid anmälan till FMI är det datum för föreläggandet från FMI som är skadedatum vilket betyder att förelägganden daterade 2018 eller senare blir föremål för rättsskyddsförsäkringen hos If. Vad gäller krav på nedsättning av provision är det tvistedag som utgör skadedatum, dvs när motpartens krav bestrids av mäklaren. Bestrids kravet under 2018 eller senare ska detta anmälas till If. Rättsskyddsskador med skadedatum tidigare än 2018 anmäls till FMFs tidigare försäkringsgivare.

Reklamationer med skadeståndskrav:

  • Skadeståndskrav enligt FML hanteras inom ramen för mäklarens professionsansvarsförsäkring hos If Skadeförsäkring. If utreder om skadeståndsskyldighet föreligger och betalar ut det skadestånd som fastighetsmäklaren är skyldig att betala enligt skadeståndsrättsliga regler. Om förutsättningarna för skadeståndsskyldighet inte är uppfyllda bestrider If kravet för mäklarens räkning.  If företräder fastighetsmäklaren och sköter korrespondens med motparten. Det finns inga mandat för fastighetsmäklaren att själv välja ombud i dessa fall.
  • If är ansvarsförsäkringsgivare åt FMF sedan 2018-01-01. Det betyder att krav där datum för köpekontraktets undertecknande är under 2018 eller senare hanteras av If. Krav med tidigare överlåtelsedatum hanteras av er tidigare försäkringsgivare