apr 18 | Nyheter

Villkor i gåvobrev binder inte köparen

En far skänkte en fastighet i Valdemarsvik till sina fem barn. Enligt gåvobrevet skulle inte lagen om samäganderätt gälla, vilket bland annat innebar att fastigheten inte kunde säljas på offentlig auktion. Faderns avsikt var att samägandet inte skulle kunna lösas upp om inte samtliga fem barn var ense om det.

Fyra av syskonen sålde senare sina andelar i fastigheten. Köparen ansökte om försäljning av fastigheten på offentlig auktion enligt samäganderättslagen. Det femte syskonet motsatte sig detta.

Att villkoret i gåvobrevet gällde mellan syskonen var självklart. Frågan i HD gällde om villkoret även gällde i förhållande till köparen, som hade köpt 4/5-delar av fastigheten.

HD ansåg att villkoret i gåvobrevet inte gällde mot köparen, oavsett om denne kände till villkoret eller inte. En motsatt lösning skulle, enligt HD, hämma den fria omsättningen av fastigheter.

 

Källa: HD:s beslut den12 april 2017 i mål Ö 583-16