jan 25 | 2020-2022

Rekommendationer till medlemmar med anledning av Covid-19

Mot bakgrund av den rådande pandemin och den tillfälliga covidlagen har Fastighetsmäklarförbundet (FMF) sammanställt rekommendationer och information till FMF:s medlemmar för att förhindra spridningen av covid-19.

Utöver att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer så rekommenderar FMF att:

  • Vid kundkontakt överväga frivillig användning av munskydd
  • Vid intaget klargöra hur smittorisken kan påverka det praktiska förmedlingsarbetet och komma överens med uppdragsgivaren om hur förmedlingen ska utföras utifrån aktuella allmänna rekommendationer och begränsningar enligt covidlagen
  • Vid visningar begränsa antalet samtidigt närvarande inomhus samt överväga föranmälan till visningar
  • Vid visningar upprätta fysiska närvarolistor med namn och kontaktinformation på samtliga visningar i syfte att underlätta smittspårning samt informera spekulanterna att uppgifterna inhämtas i detta syfte
  • På mäklarkontoret begränsa antalet kunder och besökare genom att beräkna det maximala antalet kunder och besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus (maxantalet), tydligt anslå maxantalet i lokalen och säkerställa att maxantalet inte överskrids.

Beräkning av maxantalet och undantag från maxantalet
Maxantalet innebär att varje kund och besökare ska ha tillgång till 10 kvm av den tillgängliga ytan inomhus. Den tillgängliga butiksytan är den där kunder och besökare kan röra sig, t.ex. utrymmen där kunder kan sitta och invända avtalad tid och utrymmen för genomgång och undertecknande av avtalshandlingar. Personal- och lagerutrymmen ingår alltså inte i den tillgängliga ytan. Inte heller ska ytor som upptas av fasta möbler och inventarier räknas in i den tillgängliga ytan.

Maxantalet ska beräknas för varje avgränsat utrymme. Olika beräkningar ska därför göras för t.ex. entrén och för mötesrum. Hänsyn behöver inte tas till personalen i beräkningen.

FMF kan mot bakgrund av det ovan sagda konstatera att maxantalet kan innebära problem vid t.ex. kontraktsskrivning och tillträde. Få mäklarkontor torde ha mötesrum (avgränsat utrymme) som är av sådan storlek att kontraktsskrivning/tillträde kan genomföras utan att maxantalet överskrids (för två personer, utöver mäklaren, krävs t.ex. ett mötesrum om 20 kvm eller större).

Länsstyrelsens nationella samordning har därför gjort bedömningen att det för ett mäklarkontor kan vara motiverat att i situationer, som vid kontrakt eller tillträde, göra undantag från kravet på att kunder ska kunna disponera minst 10 kvm av den tillgängliga ytan. Kontrakt och tillträde kan därför genomföras även om maxantalet överskrids.

Mäklaren ska dock i övriga delar vidta åtgärder för att säkerställa att kontraktsskrivningen eller tillträdet kan ske på ett ur smittspridningssynpunkt säkert sätt.