maj 10 | Nyheter

Intygsgivare kan inte meddelas disciplinär påföljd

Disciplinär påföljd mot intygsgivare av ekonomiska planer strider mot grundlagen. Det har Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) kommit fram till.

Två intygsgivare hade meddelats varning av Boverket för ett flertal brister i intygsgivningen av en ekonomisk plan. Varningarna fastställdes senare av Förvaltningsrätten och Kammarrätten.

Intygsgivarna överklagade Kammarrättens dom till HFD. Målet där kom inte att handla om intygsgivarna hade gjort fel eller inte, utan om det fanns lagliga möjligheter att alls meddela påföljd.

I sin dom gjorde HFD något som i Sverige är extremt ovanligt – man åsidosatte en författning med hänvisning till att den stred mot grundlagen, i detta fall Regeringsformen. Utan att närmare gå in på det rättsliga resonemanget, blev resultatet att HFD fann att det saknades författningsstöd för att meddela disciplinär påföljd.

Att det för närvarande inte går att meddela disciplinär påföljd mot intygsgivare är naturligtvis olyckligt. En snabb lagändring är med all sannolikhet att vänta.

 

Källa: Högsta förvaltningsdomstolen dom den 8 maj 2017 i mål 340–16.