nov 3 | Nyheter

HSB Skåne begränsar möjligheten att tidigarelägga tillträdet

HSB Skåne har anammat en ny inställning till möjligheten för köpare och säljare av bostadsrätt att avtala om att tidigarelägga tillträdet. HSB menar att lydelsen köparen beviljas medlemskap från och med tillträdesdagen ska tolkas så att medlemskapet gäller från och med den i överlåtelseavtalet angivna tillträdesdagen och att överenskommelser mellan parterna om att tidigarelägga tillträdet inte ska vara möjliga med mindre än ”att föreningen får möjlighet att ompröva medlemskapet till ett tidigare datum.”

Detta förhållningssätt omkullkastar den sedan länge rådande ordningen att medlemskapet gäller från och med tillträdesdagen, när den än infaller, och att det står parterna fritt att komma överens om att tidigarelägga tillträdet om man så önskar.

HSB motiverar denna förändring med risken för att ”förvärvaren flyttar in utan att ha ett godkänt medlemskap och hen har inte en juridisk rätt att förfoga över bostaden. Om förvärvaren flyttar in tidigare utan godkänt medlemskap har hen inte heller ansvar för bostaden och tvister kan uppstå för det fall att skada uppstår under denna period. ”

Att man från HSB ser en sådan risk är högst förvånande då i princip varje överlåtelseavtal avseende bostadsrätt innehåller en medlemskapsklausul som innebär att köpet inte är bindande mellan parterna och tillträde inte kan ske förrän medlemskap beviljats för köparen. Mot bakgrund av att tillträdet i många bostadsrättsaffärer avtalas att ske ”enligt överenskommelse dock senast…” vore det orimligt om föreningen eller föreningens förvaltare ska kunna kräva en ny prövning av medlemskapet för att parterna utnyttjar en möjlighet att ändra datum för tillträdet som stöds av överlåtelseavtalet.

Vid ansökan om medlemskap är det köparens förmåga och lämplighet som prövas och om medlemskap beviljas har köparen redan uppfyllt de krav som föreningen ställer för att anta en ny medlem. Om parterna genom tilläggsavtal ändrar datum för tillträdet är det således inget som ska kunna påverka medlemskapet som sådant. Låt vara att föreningen av praktiska hänsyn måste informeras om att tillträdesdagen blir en annan än den i överlåtelseavtalet angivna, inte minst för att få vetskap om när ansvaret i förhållande till föreningen övergår från säljaren till köparen.

FMF är av uppfattningen att den nya given från HSB Skåne är felaktig och att det saknas rättsligt stöd för det förhållningssätt man ger uttryck för. Vi uppmanar de av våra medlemmar som kommer i kontakt med denna frågeställning att ifrågasätta riktigheten i agerandet. Om HSB trots det vidhåller sin uppfattning ber vi er kontakta oss så ska vi se över våra möjligheter att agera.

Fastighetsmäklarinspektionen har i ett beslut den 12 februari 2020 med diarienummer 19- 0739 varnat en mäklare med följande motivering. Beslutet är överklagat och har alltså inte vunnit laga kraft.

 

Av de inkomna handlingarna framgår att NN varit behjälplig med ansökan om utträde och inträde/medlemskap i föreningen för parternas räkning. Av handlingarna framgår även att tillträdesdagen ändrades den 7 december 2018 från den 14 december till den 7 december. Det är också ostridigt i ärendet att NN inte varit inne i portalen mellan den 22 november 2018 och 10 december 2018 där kontakten med bostadsrättsföreningen skedde. Mot denna bakgrund är det uppenbart att NN kände till att tillträdet flyttades och att bostadsrättsföreningen inte informerats om detta innan den 10 december 2018. Fastighetsmäklarinspektionen anser att tillträdesdatumet har stor betydelse för köpare, säljare och bostadsrättsföreningen och att NN skulle ha informerat bostadsrättsföreningen om det ändrade tillträdesdatumet. Att inte meddela en bostadsrättsförening om ändrad tillträdesdag bedömer Fastighetsmäklarinspektionen vara i strid med god fastighetsmäklarsed. Förseelsen motiverar en varning.

Fastighetsmäklarförbundet vill därför rekommendera er att informera bostadsrättsföreningen om ett fysiskt och/eller ekonomiskt tillträde har tidigarelagts fram till dess att frågan är rättskraftigt avgjord. Håll er uppdaterade genom att kika lite då och då på vår webbplats.