feb 8 | 2023

Viktig seger för FMF-mäklare efter beslut i Högsta förvaltningsdomstolen

Ett för hela mäklarbranschen principiellt mycket viktigt mål har äntligen slutligt avgjorts. Fastighetsmäklarförbundet FMF har framgångsrikt finansierat överklagandet av ett disciplinbeslut mot en mäklare, där FMI försökte ändra den grundläggande rätten för mäklare att som huvudregel kunna utgå från säljares uppgifter. Utfallet är en vinst för hela mäklarbranschen.

FMI hade gett mäklaren en varning för att inte själv ha kontrollerat vissa uppgifter som angavs i objektsbeskrivningen. Enligt FMI skulle det ur marknadsföringslagens perspektiv ”rimma illa” om en mäklare kan välja att ta med vissa uppgifter i marknadsföringen ”utan att ta ansvar” för att marknadsföringen därigenom inte blir vilseledande.

Att en mäklare som huvudregel ska kunna utgå från uppgifter från säljaren har varit en grundläggande princip sedan åtminstone 1980-talet. Hade inte FMIs beslut rivits upp av förvaltningsdomstolarna så hade detta ändrat förutsättningarna för hur hela mäklarbranschen arbetar. Enligt FMF är detta senaste exemplet på att FMI har tagit sin tolkning om marknadsföringslagens tillämplighet till en orimlig extrem.

FMF gläds med sin medlem åt framgången
Att den här frågan har varit viktig även för FMI bekräftas av att myndigheten inte kunde acceptera Förvaltningsrättens dom (förvaltningsrätten är första instans), utan överklagade denna till Kammarrätten i Göteborg. Därefter, efter att Kammarrätten inte ens beviljade FMI prövningstillstånd, överklagade myndigheten avslagsbeslutet till Högsta förvaltningsrätten och tog saken därmed hela vägen upp till högsta instans. Högsta förvaltningsrätten har nu alltså bekräftat att det inte behövs något prövningstillstånd och har lämnat FMIs överklagande slutligt utan bifall.

Att FMIs åsikt inte fick gehör i någon domstolsinstans överhuvudtaget anser FMF är mycket viktigt i sig självt. Förhoppningsvis kan detta starka motstånd medföra att FMI avstår från att i framtiden göra liknande utspel och respekterar lagstiftarens intentioner om att fastighetsmäklaren ska vara en opartisk mellanman och där ansvaret för uppgifter om förmedlingsobjektets skick m.m. primärt ligger på säljaren, säger Jenny Stenberg VD FMF.