mar 21 | Nyheter

Regeringen föreslår ändringar i fastighetsmäklarlagen

Som ett led i arbetet mot penningtvätt och finansiering mot terrorism har regeringen lagt fram förslag om en ny penningtvättslag och ett flertal andra åtgärder. En av åtgärderna avser ändringar i fastighetsmäklarlagen.

Enligt förslaget ska Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) få göra oanmälda besök hos mäklare för att tillse att de följer sina skyldigheter enligt penningtvättslagen.

Vidare ska FMI, i stället för att meddela en disciplinär påföljd, ha möjlighet att förelägga mäklaren att vidta rättelse. Möjligheten till detta föreslås dock endast finnas såvitt gäller överträdelser mot penningtvättslagen.

Slutligen föreslås FMI få möjlighet att utfärda sanktionsavgifter om mäklare bryter mot penningtvättsreglerna. Avgiften ska som lägst uppgå till 5 000 kronor och som högst det högsta av antingen 1) två gånger den vinst som mäklaren gjort till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller 2) en miljon euro.

En lagrådsremiss i ämnet har överlämnats till lagrådet för yttrande.

Läs mer på regeringens hemsida