mar 17 | Nyheter

Radon var fel i fastighet

Radon anses normalt inte utgöra ett s.k. dolt fel, eftersom det ingår i köparens undersökningsplikt. Men ibland kan säljaren ändå bli ansvarig för radonförekomst.

Ett par hade köpt en fastighet, och efter köpet upptäcktes det att radonhalten översteg gränsvärdet om 200 Bq. Radonet kom från väggarna i souterrängdelen, som var uppförda med blåbetong.

I objektsbeskrivningen angavs det emellertid att stommen var av trä. Detta medförde, ansåg hovrätten, att fastigheten var behäftad med fel. Hovrätten ansåg också att köparna inte hade försummat sin undersökningsplikt; eftersom de hade fått information om att stommen var av trä, hade de inte haft anledning att undersöka radonförekomst på grund av blåbetong. Köparna tillerkändes därför prisavdrag om 300 000 kr.

Två av hovrättens fyra ledamöter var skiljaktiga och ville, i likhet med tingsrätten, ogilla köparnas krav.

 

Källa: Svea hovrätts dom den 16 mars 2017 i mål 2402-16