maj 11 | Nyheter

Månadens konsumentfråga

Diego Ortíz del Gaiso, ansvarig för konsumentrelationer på Fastighetsmäklarförbundet, pratar dagligen med konsumenter som har frågor kring mäklartjänsten eller köparens och säljarens ansvar i en bostadsaffär. Här informerar han om månadens vanligaste konsumentfråga.

Så Diego, vilken är månadens konsumentfråga?

Månadens fråga rör uppsägning av ett förmedlingsuppdrag. Under en tid har fler säljare än vanligt vänt sig till mig med frågor om förutsättningarna för att säga upp ett förmedlingsuppdrag, vad som gäller efter det att uppdraget har sagts upp och vilka skyldigheter mäklaren har när uppdraget har sagts upp av uppdragsgivaren.

Vilket är ditt vanligaste svar på den frågan?

Jag behöver vanligtvis bena ut om uppdraget löper med ensamrätt eller inte eftersom konsekvenserna av en uppsägning kan skilja sig åt beroende på om uppdraget löper med ensamrätt eller inte. En uppsägning kan ske muntligen även om rekommendationen är att göra den skriftligen.

Utifrån månadens fråga – vad gäller när en konsument säger upp ett förmedlingsuppdrag?

Fastighetsmäklarens skyldigheter
Om du som uppdragsgivare säger upp uppdraget, måste fastighetsmäklaren enligt lag skriftligen bekräfta uppsägningen och i samband därmed även redogöra för de krav mäklaren kan komma att ställa i anledning av uppsägningen. Det kan vara fråga om skadestånd eller provision. I samband med att mäklaren skriftligen bekräftar din uppsägning ska denne också överlämna en spekulantförteckning till dig. Förteckningen är en lista över presumtiva köpare. Om någon av dessa köper din bostad, kan detta utlösa en provisionsrätt för mäklaren.

Förmedlingsuppdraget löper med ensamrätt då det sägs upp
Om uppsägningen sker under den tid då förmedlingsuppdraget löper med ensamrätt utgör detta normalt ett kontraktsbrott och du kan därför bli skyldig att betala skadestånd för det fall att mäklaren lider ekonomisk skada i anledning av din uppsägning. Skadeståndet får, om inte annat har överenskommits i uppdragsavtalet, uppgå till de kostnader som mäklaren har haft för genomförandet av uppdraget såsom marknadsföring, resor och liknande. Läs därför igenom uppdragsavtalet först för att se vad som har avtalats avseende skadestånd.

Förmedlingsuppdraget löper inte med ensamrätt då det sägs upp
Om du däremot säger upp förmedlingsuppdraget under den tid som uppdraget löper utan ensamrätt utgår ingen betalningsskyldighet för dig om inte annat har överenskommits i uppdragsavtalet och du säljer till någon som mäklaren inte har anvisat.

Skulle du däremot sälja till någon som mäklaren har anvisat har denne normalt rätt till full provision även om försäljningen kommer till stånd efter det att förmedlingsuppdraget har sagts upp.

Skulle du anlita en ny mäklare bör du överlämna spekulantlistan till denne och informera om att du tidigare har anlitat en mäklare för förmedling av din bostad. Den nye fastighetsmäklaren är enligt god fastighetsmäklarsed skyldig att agera så att risken för dubbla provisioner elimineras.