feb 6 | 2023

FMF förklarar den svenska modellen

Fastighetsmäklarförbundet FMF reagerar på en artikel där man lyfter fram den svenska modellen för mäklare på, enligt FMF, ett missvisande sätt. Fastighetsmäklarens roll är unik med en lång historia.

I en artikel publicerad av SvD den 6 februari 2023 väljer man att ifrågasätta det svenska arbetssättet vid förmedling av bostäder. I artikeln nämner en fastighetsmäklare som är verksam i Frankrike att man som köpare i Sverige utgår från att säljaren är ärlig och att det är tvärt om i Frankrike. Han menar vidare på att Frankrike har en av de tryggaste köpprocesserna i hela världen.

Utöver att artikeln mer framstår som en annons för mäklarens verksamhet så ställer sig FMF undrande till innehållet i artikeln samt vill passa på att förklara bakgrunden till mäklarens roll i Sverige.

Den svenska modellen
Den svenska samhällsmodellen när det gäller att hantera privata affärer i olika skeenden i livet skiljer sig åt från stora delar av Europa. Vi har en stark offentlig sektor under medborgarnas kontroll. Utöver det har även systemet en stark tilltro till dess medborgare. Lagstiftaren utgår från att människor ska klara av att hantera vissa skeenden i livet med lagstiftningen som stöd. Här kan vi dra paralleller till familjerätten. Om ett par inte kan lösa en skilsmässa med en efterföljande bodelning så har man möjligheten att få en bodelningsförrättare förordnad. Man har inte för vana att anlita varsin jurist utan tanken är att parterna ska lösa detta sinsemellan.

En reglerad bransch och ett starkt konsumentskydd
Mäklaren ska vara en så kallad opartisk mellanman. Det betyder att mäklaren ska se till både säljarens och köparens intressen. Men det finns ett undantag och det gäller att mäklaren särskilt ska beakta säljarens ekonomiska intressen.

En mäklare är personligt ansvarig för förmedlingen vilket också bidrar till ytterligare trygghet för samtliga parter. Fastighetsmäklaryrket är ytterst reglerat i lag för just konsumenten och mäklaren och företagen står numera under tillsyn av Fastighetsmäklarinspektionen FMI. Samtliga parter i en bostadsförmedling i Sverige har all anledning att känna sig trygg och väl omhändertagen.