mar 7 | Nyheter

Bostadsrättsförening blev skadeståndsskyldig mot köpare

En bostadsrättsförening i Solna hade missat att notera en pantsättning i den s.k. lägenhetsförteckningen. Nu slår tingsrätten fast att föreningen ådragit sig skadeståndsskyldighet mot en köpare.

I föreningens lägenhetsförteckning fanns fyra pantsättningar noterade. Ägarna hade emellertid tagit upp ett femte lån i en bank. Banken hade underrättat föreningen om lånet och pantsättningen, men föreningen och dess förvaltare hade missat att notera detta.

När lägenheten skulle säljas gjorde mäklaren exakt det hen skulle, det vill säga kontrollerade med föreningen vilka pantsättningar som fanns och upprättade en likvidavräkning med ledning av denna kontroll.

Säljarna berättade inte om det femte lånet och löste det inte heller i samband med tillträdet. När banken senare krävde att säljarna skulle reglera skulden, hade de inte längre några tillgångar. Banken krävde då betalning av köparen, drygt 1,2 miljoner kr, med stöd av sin panträtt.

Köparen väckte talan mot föreningen och gjorde gällande att föreningen brustit i sin skyldighet att notera pantsättningar och tillhandahålla rättvisande uppgifter om dessa. Föreningen bestred kravet.

Tingsrätten ansåg att föreningen hade varit oaktsam. Problemet var att skadeståndsskyldighet för s.k. ren förmögenhetsskada kräver, som huvudregel, antingen att skadan orsakats på grund av brott eller att det finns ett kontraktsförhållande eller kontraktsliknande förhållande mellan skadevållaren och den skadelidande.

Något brott var det inte fråga om, och tingsrätten ansåg att det inte heller fanns något kontraktsförhållande eller kontraktsliknande förhållande mellan föreningen och köparen. Däremot ansåg tingsrätten att det förelåg en ersättningsgill s.k. tredjemansskada enligt vad som utvecklats i tidigare rättspraxis. Föreningen blev därför skadeståndsskyldig.

FMF:s kommentar är att målet visar på vikten av att det införs ett centralt bostadsrättsregister där panter redovisas, något som mäklarbranschen länge har efterlyst men som regeringen hittills inte velat införa. Det är orimligt att en köpare kan riskera att få betala miljontals kronor på grund av slarv hos bostadsrättsföreningarna och deras förvaltare.

 

Källa: Stockholms tingsrätts dom den 6 februari 2016 i mål T 10031-15. Domen har inte vunnit laga kraft.