aug 17 | Nyheter

Betänkandet ”Utökad tillsyn av fastighetsmäklarbranschen”

För ungefär ett år sedan inleddes arbetet med en översyn av nuvarande fastighetsmäklarlag, som trädde ikraft år 2011, för att göra en översyn över hur den står sig även framåt. Carolina Stegman, vd på FMF, har deltagit som expert i utredningen.

– Det känns bra att vi har fått vara med och påverka och därmed också kan känna att vi står bakom det betänkande som nu lämnats in. Vi har varit måna om att öppna upp för att kunna digitalisera branschen mer, vilket är till fördel för såväl konsument som mäklare. Bland annat innehåller betänkandet att vissa dokument såsom förmedlingsuppdraget skall kunna signeras digitalt.

Även om nuvarande fastighetsmäklarlag endast är 7 år gammal är det bra med en översyn. Det visar på ett intresse för vår bransch, att den hålls aktuell och att mäklartjänsten är uppdaterad efter dagens behov. I kommittédirektivet konstateras att den nuvarande fastighetsmäklarlagen i huvudsak är väl fungerande och att det inte framkommit några problem förknippade med fastighetsmäklarföretagen. Men en stor förändring som föreslås i betänkandet är dock att lagen även ska omfatta mäklarföretagen vilket innebär att FMI får rätt att granska företagen.

– Jag tycker att det är bra, även om det personliga ansvaret för förmedlingsuppdragen ligger kvar hos fastighetsmäklaren. I och med detta kan man komma åt rena systemfel eller fel i organisationerna där enskilda mäklare idag blir varnade för sådant som de kanske inte kan påverka. FMI får också enligt förslaget rätt att göra en lämplighetsprövning av ägare eller personer som sitter i mäklarföretagens styrelse. Åtgärder som syftar till att rätt människor är del av denna bransch gynnar enligt mig branschen i stort.

Det bör framhållas att den utredning som lagts fram innehåller förslag till lagändringar som nu kommer att gå ut på remiss till berörda instanser för inhämtande av ytterligare kloka synpunkter, vilket sannolikt innebär att en del ändringar och tillägg kommer att göras innan den nya lagen är klar att klubbas igenom av riksdagen.