mar 6 | 2024

Beslutsunderlag för FMI:s framtid klart

Regeringen vill ta reda på om Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) och Konsumentverket kan slås samman för att kostnadseffektivisera. Nu har myndigheterna undersökt förutsättningarna och skickat in ett beslutsunderlag för en sammanslagning till regeringen.

Myndigheterna fick uppdraget i november förra året. Sedan dess har de arbetat tillsammans med att analysera vilka möjliga effekter och konsekvenser en sammanslagning skulle kunna innebära. Nu kommenterar Fastighetsmäklarförbundet uppdraget.

– Från förbundets perspektiv är det viktigt att inte låta ett effektiviserande och kostnadsbesparande syfte få bli på för stor bekostnad av myndighetens funktionalitet och kärnverksamhet. FMI:s verksamhet som den är utformad idag, bidrar till ett kvalitetssäkrat yrke och en högre branschstandard, kommenterar Carola Russmark, vd för Fastighetsmäklarförbundet.

Myndigheten fyller utöver sin disciplinnämnd en viktig funktion genom lagstadgad registrering av både mäklarföretag och enskilda fastighetsmäklare, vilket är en betydande trygghetsfaktor för såväl fastighetsmäklare som konsumenter, menar Russmark.

I redovisningen konstateras att det finns flera skillnader i myndigheternas uppdrag, finansiering och förutsättningar. Såväl för- som nackdelar med en sammanslagning har identifierats, som också Gunilla Paulsson, myndighetschef på Fastighetsmäklarinspektionen kommenterar i ett pressmeddelande.

– Det finns flera faktorer som skulle komplicera en sammanslagning. FMI har tillsyn över ett reglerat yrke och har en disciplinnämnd som är ett särskilt beslutsorgan som inte finns inom Konsumentverkets verksamhet. FMI finansieras också av de avgifter som mäklare och mäklarföretag betalar medan Konsumentverket bekostas av skattemedel, säger Gunilla Paulsson.

När ett eventuellt besked om sammanslagning kommer är i nuläget oklart.

 

publicerat: 06.03.2024