apr 20

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 20 maj 2021

Härmed kallas medlemmarna i Fastighetsmäklarförbundet FMF Ekonomisk förening, org.nr. 769622–3366 (”FMF”), till ordinarie föreningsstämma kl. 11.00 den 20 maj 2021. Mot bakgrund av rådande omständigheter med covid-19 har styrelsen i FMF beslutat att föreningsstämman i år skall genomföras utan fysisk närvaro av medlemmar, ombud samt utomstående och att medlemmar skall ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning.

Deltagande vid föreningsstämman
Medlem som önskar delta i föreningsstämman genom poströstning skall anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst (enligt anvisningar nedan under rubriken Poströstning) så att denna är FMF tillhanda senast onsdag den 19 maj 2021. Vid poströstning gäller i princip samma regler som vid fysiskt deltagande. Det innebär att rösträtt genom poströstning tillfaller endast medlemmar som vid tidpunkt för stämman inte har sagt upp sitt medlemskap i föreningen eller uteslutits och som har fullgjort sina skyldigheter gentemot föreningen. Medlems rösträtt kan utövas av medlem personligen, medlems ställföreträdare enligt lag, eller genom ett ombud med skriftlig dagtecknad fullmakt som ska biläggas poströstningsformuläret (se nedan). En fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet. Medlem får förutom att företräda sig själv endast företräda ytterligare en medlem såsom ombud. Utöver make och sambo, får endast medlem eller ställföreträdande för annan medlem vara ombud. Fullmakt finner ni HÄR.

Poströstning
FMFs styrelse har, med stöd av 29 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att medlemmar ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning.

Medlem som avser att delta i föreningsstämman måste använda ett särskilt poströstningsformulär som är tillgängligt HÄR. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska skickas med post till Fastighetsmäklarförbundet FMF Ekonomisk förening, Att: Föreningsstämman, Vasagatan 28, 111 20 Stockholm. Det ifyllda och undertecknade poströstningsformuläret ska vara FMF tillhanda senast den 19 maj 2021 och gäller som anmälan till föreningsstämman. Medlem får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Digitalt informationsmöte
Styrelsen har beslutat att i samband med föreningsstämman 2021 erbjuda medlemmarna möjlighet att delta i ett digitalt informationsmöte, vilket inte utgör del av föreningsstämman, i syfte att erbjuda medlemmarna en utökad möjlighet att ta del av information och ställa frågor. Detta som komplement till medlemmarnas rätt att begära skriftliga upplysningar före föreningsstämman enligt 30 § lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

De medlemmar som så önskar och senast onsdag den 19 maj 2021 uppger sin
e-postadress via e-post till kansli@fmf.se kommer erhålla en inbjudan till att i samband med föreningsstämman, torsdagen den 20 maj 2021 kl. 13.00, medverka vid ett digitalt informationsmöte tillsammans med styrelsen och verkställande direktör för FMF.

Medlemmars rätt att begära upplysningar
Medlem har rätt att begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och FMFs ekonomiska situation. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna ut upplysningarna om det kan ske utan väsentlig skada för FMF. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till FMF senast tio dagar före föreningsstämman dvs. senast måndag den 10 maj 2021. Begäran ska skickas med post till Fastighetsmäklarförbundet FMF Ekonomisk förening, Vasagatan 28, 111 20 Stockholm eller med e-post till
kansli@fmf.se.

Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningarna genom att hålla dem tillgängliga i skriftlig form hos FMF för medlemmarna senast fem dagar före föreningsstämman dvs. senast fredag den 14 maj 2021. Upplysningarna ska också inom samma tid skickas till den medlem som har begärt dem. Upplysningarna kommer dessutom hållas tillgängliga för medlemmarna på anslagstavlan på FMFs  hemsida.

Handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos styrelsen senast två veckor före stämman, samt därefter sändas till medlemmar som så begär och uppger sin postadress. Dessa handlingar tillsammans med rapport från Fastighetsmäklarförbundet FMF AB (punkten 8 på dagordningen) kommer dessutom finnas tillgängliga på anslagstavlan på FMFs hemsida.

Dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
3. Godkännande av röstlängden
4. Val av en eller två justerare
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
6. Fastställande av dagordningen
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8Rapport från Fastighetsmäklarförbundet FMF AB
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
10. Beslut om hur resultatet enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
12. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
13. Beslut om direktiv för föreningens styrelse att besluta om arvoden för styrelseledamöterna i föreningens dotterbolag
14. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår
15. Beslut om antalet styrelseledamöter
16. Val av styrelseordförande
17. Val av styrelseledamöter
18. Val av revisor och revisorssuppleant
19. Val av valberedning
20. Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar
21. Stämman avslutas

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande

Styrelsen föreslår styrelsens ordförande Johan Linde, eller den som styrelsen i stället anvisar, som ordförande vid föreningsstämman.

Punkt 3 – Godkännande av röstlängden

Eftersom alla röster avges på förhand genom poströstning är det inte möjligt att inhämta föreningsstämmans godkännande av röstlängden vid stämman. Mot den bakgrunden föreslås att röstlängden upprättas och godkänns av föreningsstämmans ordförande, baserat på de poströster som kommit in i behörig ordning.

Punkt 4 – Val av en eller två justerare

Styrelsen föreslår Jenny Stenberg och Maria Björkdahl, eller den eller de som styrelsen istället anvisar, till personer att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 10 – Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning enligt det i årsredovisningen intagna förslaget till vinstdisposition.

Punkten 12 – Arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Följande arvoden till styrelsen och revisor föreslås:

7 500 kronor per styrelsemöte, dock maximalt 30 000 kronor per år, ska utgå till envar av styrelseledamöterna som inte är anställda av FMF, och
revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Punkten 13 – Direktiv för föreningens styrelse att besluta om arvoden för styrelseledamöterna i föreningens dotterbolag

Det föreslås att styrelsen i FMF ges direktiv att besluta om att arvodera styrelsen i dotterbolaget med 300 000 kronor att fördelas mellan styrelseledamöterna.

Punkten 14 – Medlemsavgift för kommande verksamhetsår

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för kommande verksamhetsår förblir oförändrat, dvs. 300 kronor.

Punkten 15 – Antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sju (7) utan styrelsesuppleanter.

Punkten 16 – Val av ordförande

Valberedningen föreslår omval av Johan Linde såsom styrelsens ordförande.

Punkten 17 – Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamoten Johan Linde fram till föreningsstämman 2022 samt omval av styrelseledamöterna Charlotte Hallberg, Ola Lindskog, Magnus Miramadi och Therese Sjöstedt fram till föreningsstämman 2023.

Bengt Jansson och Jan Jägholm, invalda som styrelseledamöter vid föregående års föreningsstämma 2020, har en fortsatt mandattid fram till föreningsstämman 2022.

Punkten 18 – Val av revisor och revisorssuppleant

Valberedningen föreslår nyval av HGM Revision AB såsom FMF:s revisionsbolag med Johan Liljencrantz som huvudansvarig revisor och Lena Fält som revisorssuppleant.

Punkten 19 – Val av valberedning

Valberedningen föreslår nyval av Björn Kangas såsom ledamot i valberedningen fram till föreningsstämman 2023.

Jens Christian Nielsen och Stefan Ekelund, invalda som ledamöter i valberedningen vid föregående års föreningsstämma, har en fortsatt mandattid fram till föreningsstämman 2022.

______________

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Fastighetsmäklarförbundet FMF Ekonomisk förening