sep 29

Juridiskt nyhetsbrev: september 2020

Kära medlemmar,

Hösten är här. Av allt som sker i vår omvärld just nu vill vi särskilt lyfta fram följande.

Nytt från Fastighetsmäklarinspektionen
Vid Disciplinnämndens sammanträde den 26 augusti fattades 34 beslut vilket måsta vara i det närmaste rekord. Med det sagt rörde 23 av dessa ärenden omständigheten att fastighetsmäklaren inte hade betalat den årliga avgiften till Fastighetsmäklarinspektionen.

Bland de övriga besluten stack, enligt oss, tre ut.

För det första konstaterar vi att Fastighetsmäklarinspektionen fortsätter att bedöma objektsbeskrivningen enligt marknadsföringslagen. Vi menar att detta är olyckligt då objektsbeskrivningen är reglerad i speciallagstiftning och vi har också framfört detta till inspektionen.

För det andra konstaterar vi att dessa tre beslut behandlade uppgiften om antalet rum i objektsbeskrivningen. Uppgiften om antalet rum är inte en obligatorisk uppgift i en objektsbeskrivning enligt 18 § fastighetsmäklarlagen. Uppgiften tas emellertid regelmässigt in i denna eftersom bland annat spekulanter tycker att det är av intresse. Problem verkar emellertid uppstå när lägenheten har ändrats och antalet rum inte stämmer överens med uppgiften i lägenhetsförteckningen. I två av dessa fall var lägenheterna ursprungligen fyror, vilket angavs i lägenhetsregistret, men väggar hade sedan plockats bort så att de disponerades som treor. I det tredje ärendet var lägenheten angiven som en etta i lägenhetsregistret, men disponerades som en tvåa, vilket också mäklaren skrev. Samtliga fastighetsmäklare meddelades erinran eftersom de i objektsbeskrivningen och annan marknadsföring hade lämnat förtydligande information. Att uppgifterna riskerade att vilseleda bostadssökande genom sökfunktionen på internet, lades dem emellertid till last.

Ni uppmanas att gå in och läsa dessa beslut här. De heter 20-0206, 20-0210 och 20-0349. Ni uppmanas även att iaktta försiktighet vid marknadsföringen av lägenheter som har ändrats så att antal rum inte överensstämmer med uppgifter i respektive lägenhetsförteckning.

Nytt från Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd
I ett nytt avgörande från FRN:s möte den 10 september 2020 (FRN 25/20) kom nämnden fram till att en fastighetsmäklare inte hade rätt till provision eftersom köparen vare sig hade erlagt handpenning eller annan ersättning. Nedan har vi kopierat sammanfattningen av beslutet men ni hittar det i sin helhet om ni klickar
här.

I uppdragsavtalet angavs att mäklaren hade rätt till provision även om köparen inte betalade köpeskillingen och det s.k. köpebrevsvillkoret därmed inte blev uppfyllt. Köparen betalade inte köpeskillingen. Frågan gällde om mäklaren hade rätt till provision när inte heller någon handpenning hade betalats. Nämnden konstaterade att HD hade lämnat frågan öppen i rättsfallet NJA 1986 s. 146. HD ansåg där att det var acceptabelt att avtala bort köpebrevsvillkoret, ”i varje fall” om köparen hade ålagts att betala – och faktiskt betalat – en handpenning som kunde antas täcka säljarens skada. Med andra ord kunde det tänkas att det var acceptabelt även i andra fall. Men om det fanns några sådana fall, och vilka de i så fall var, avslöjades inte i rättsfallet. Nämnden ansåg att om säljaren är konsument, har mäklaren endast rätt till provision om den kontraktsbrytande köparen har betalat en handpenning eller annan ersättning som kan antas täcka säljarens skada, inklusive provisionskostnaden. Däremot har det ingen betydelse när handpenningen betalas, om det sker i nära anslutning till köpet eller senare. Eftersom någon handpenning eller annan ersättning inte hade betalats, ansåg nämnden att mäklaren inte hade rätt till provision. Provisionssatsen hade avtalats muntligen och nämnden uttalade sig också om provisionens storlek, om rätt till provision hade funnits.

Tillträden
Det blir väldigt trångt hos bankerna vid månadsskiften eftersom de flesta lägger sina tillträden då. Efter samtal med bland annat Bankföreningen uppmanas ni att i möjligaste mån sprida era tillträden jämt över månaden. Risken är annars att tillträden inte går att genomföra och att ni får en massa merarbete med tilläggsavtal och annat.

Vi önskar er en trevlig oktober.
Diego och Lotta