maj 29

Juridiskt nyhetsbrev: Maj 2020

Kära medlemmar!

Snart är det sommar och sol och visning i hagen.
Vi blir inte riktigt kloka på vart detta virus är på väg, men det fortsätter att hålla oss alerta. Vi får förvånansvärt få frågor som rör Coronaaspekten av er verksamhet, men många frågor som handlar om allt annat. Konsumenterna verkar å sin sida fundera precis lika mycket som vanligt på vad som utgör ett fel och inte. Under maj har vi fortsatt deltagit i flera bra och öppna samtal med övriga branschföreträdare. Vi behöver hålla ihop när det blåser. Vi har också deltagit vid Fastighetsmäklarinspektionens branschmöte, mer om det nedan.

Fastighetsmäklarinspektionens branschmöte
Den 4 maj 2020 höll Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) sitt första branschmöte för året. Vid dessa möten brukar representanter för i stort sett hela branschen närvara. Representanter för Fastighetsmäklarförbundet (FMF) var denna gång förbundsjuristerna Lotta Westerberg och Diego Ortíz del Gaiso. Mot bakgrund av att FMI i en rad beslut som rört brister i objektsbeskrivningen kommit att tillämpa marknadsföringslagen i stället för fastighetsmäklarlagen, ifrågasatte vi denna nya tillämpning bland annat mot bakgrund av att vi har en reglering av objektsbeskrivningar i speciallagstiftning och framförde i samband med detta önskemål om såväl en mer stringent utformning av besluten som en korrekt tillämpning av relevant lagstiftning.

Vi tog även tillfället i akt och framförde synpunkter på FMIs handläggning och Disciplinnämndens därpå följande beslut. Det har nämligen visat sig att FMI i allt för stor utsträckning meddelar fastighetsmäklare disciplinära påföljder utan att dessförinnan bereda dessa möjlighet att ange sin inställning till det som FMI lägger dem till last. Detta är inte bara djupt olyckligt, menar vi, utan strider även mot den grundläggande rättsprincipen om att inte dömas ohörd. FMI delar emellertid inte vår uppfattning om att det är det som sker och gör bland annat gällande att de inte behöver förelägga respektive fastighetsmäklare avseende material som dessa själva har gett in till myndigheten. Stödet för att kunna underlåta detta menar FMI återfinns i förvaltningslagens 10 §. Eftersom någon framkomlig väg till bättring inte kunde utstakas vid detta möte har vi påbörjat ett arbete för att råda bot på vad vi menar är ett rättsvidrigt agerande från myndigheten. Det förtjänar att nämnas att vi, sedan Gunilla Pålsson tillträdde som chef för myndigheten, vid ett flertal tillfällen har påtalat detta som vi uppfattar som en allvarlig brist i såväl ärendehanteringen som besluten.

Avregistrering som fastighetsmäklare
Den dag i framtiden då ni beslutar er för att sluta som fastighetsmäklare, är det väldigt viktigt att ni tänker på att begära er avregistrering hos Fastighetsmäklarinspektionen. Avregistreringen kan bara ske om ni personligen ansöker om det och är inget som följer automatiskt om ni säger upp er eller säger upp ert medlemskap i FMF. Man måste avregistrera sig senast till den 31 december för att inte avkrävas den årliga avgiften för nästkommande år. Denna faktura skickas alltså ut av FMI även om man avregistrerade sig i början av januari. Och om man inte betalar denna följer dessutom en påminnelseavgift. Vill du fortsätta att vara registrerad och inte betalar avgiften i tid, riskerar du att få din registrering återkallad av Disciplinnämnden i stället vilket kan utgöra en belastning i registret vid en eventuell ansökan om återregistrering.

Bankernas avgifter vid kontanttillträden
Vi uppfattar att det blir allt mer vanligt att köparens bank inte utan extra ersättning vill vara behjälplig vid tillträdet i de fall köparen ska betala köpet med innestående medel och inte bli lånekund. Köparbanken har många gånger begärt mellan fem och tiotusen kronor för detta. Vi uppfattar också att det då är vanligt att köparen tycker att detta är något som mäklaren ska lösa. Vår åsikt är att detta inte är mäklarens ansvar. Om köparens bank kräver sin kund på ersättning för en tjänst, är detta något mellan köparen och banken. Eventuellt kan mäklaren ta höjd för detta genom att informera om att banker ibland agerar på detta sätt, så att det inte blir problem när tillträdet närmar sig.
Vi avråder starkt från att låta köparen sätta in köpeskillingen på fastighetsmäklarens klientmedelskonto. Dels därför att det inte är detta klientmedelskontot är till för, dels för att risken för att klientmedelskontot på detta sätt utnyttjas för penningtvätt ökar. (För övrigt ökar kraven avsevärt på er att ta reda på medlens ursprung i de fall köparen betalar ”kontant”, men det har vi redan pratat om).

Den nya fastighetsmäklarlagen
Vi har fått veta att mycket talar för att den nya fastighetsmäklarlagen träder i kraft vid halvårsskiftet nästa år. Lagrådsremissen väntas i december och propositionen under våren 2021. Vi vet inte säkert hur det kommer att bli i alla delar eftersom det i dagsläget enda vi har att gå på är utredningen Utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen. Men det mesta talar för att en av de ändringar som kommer att införas är att fastighetsmäklarföretagen kommer att hamna under tillsyn. Vi är många som behöver förbereda oss på den omställningen

 

Påminnelse om kurs
Glöm inte att anmäla er till kursen Effektivisera ditt sälj med Pontus F. Christoffersen den 1 juni 2020.

Pontus F. Christoffersen jobbar som retorikkonsult och har de senaste åren hjälpt mäklare att bli bättre på att hantera den psykologiska dynamiken som uppstår när vi försöker övertyga någon.

Anmälan till kursen gör du här, sista anmälningsdag är 31 maj 2020.

 

Fortsätt att höra av er när ni vill om det ni grunnar på. Vi finns för att ni finns.
Trevlig inledning på sommaren!