feb 13 | Nyheter

Reporäntan oförändrad på −0,25 procent

Konjunkturutvecklingen i Sverige och omvärlden har gått in i en fas med lägre tillväxt. Även om tillväxten dämpas är konjunkturen fortsatt stark. Förutsättningarna för att inflationen ska vara kvar nära 2 procent kommande år har inte förändrats i någon större utsträckning. Direktionen har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på −0,25 procent. Liksom i december indikerar prognosen att räntan höjs igen under andra halvåret 2019, under förutsättning att konjunktur- och inflationsutsikterna står sig.

God konjunktur trots blandade signaler
Tillväxten i omvärlden dämpas men konjunkturen fortsätter vara god de närmaste åren, med låg arbetslöshet och stigande löneökningstakt i många länder. Osäkerheten om styrkan i den internationella ekonomin är dock fortsatt stor.

Även om indikatorer pekar på att stämningsläget hos hushåll och företag har dämpats i Sverige kvarstår bilden av en stark svensk konjunktur. Utvecklingen på arbetsmarknaden har varit lite starkare än väntat och arbetslösheten är den lägsta på ett decennium. Såväl inflationen som inflationsförväntningarna har etablerats kring 2 procent.

Goda förutsättningar för inflation nära 2 procent framöver
Den starka konjunkturen och ett stigande kostnadstryck både i Sverige och omvärlden innebär att det finns goda förutsättningar för inflationen att vara nära målet även kommande år. Dessa utsikter har inte ändrats i någon större utsträckning sedan i december. Direktionen har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på −0,25 procent. Penningpolitiken fortsätter därmed att vara expansiv och ge stöd åt konjunkturen. Återinvesteringarna av förfall och kupongbetalningar i statsobligationsportföljen fortsätter tillsvidare.

Läs hela pressmeddelandet.