feb 29 | 2024

Nu är det enklare att jämföra bostadsrättsföreningars ekonomi

Den 1 januari 2023 trädde ändringar i årsredovisningslagen, med kompletterande allmänna råd från Bokföringsnämnden, i kraft. Dessa ändringar påverkar innehållet i bostadsrättsföreningars förvaltningsberättelser och årsredovisningar och kan vara bra för dig som mäklare att känna till nu när ”rapportsäsongen” 2024 snart börjar.

Syftet med de nya kraven är att underlätta för medlemmar, presumtiva medlemmar och andra intressenter att bedöma bostadsrättsföreningens ekonomi och kunna jämföra med andra föreningar.

De nyckeltal som främst ska finnas med är:

  • Årsavgiften per kvadratmeter upplåten med bostadsrätt fördelad på bostäder och lokaler
  • Årsavgifternas andel i procent av totala rörelseintäkter
  • Skuldsättning per kvadratmeter
  • Skuldsättning per kvadratmeter upplåten med bostadsrätt
  • Sparande per kvadratmeter
  • Räntekänslighet
  • Energikostnad per kvadratmeter

Utöver innehållet i förvaltningsberättelsen ska föreningens årsredovisning innehålla en kassaflödesanalys, samt vid negativt resultat, en upplysning om vad det får för verkan på föreningens möjlighet att finansiera sina framtida ekonomiska åtaganden.