feb 23 | Nyheter

EU-kommissionen vill sänka kraven på svenska fastighetsmäklare

EU-kommissionen anser att Sverige ställer för höga krav på fastighetsmäklare och vill att kraven ska sänkas. Fastighetsmäklarförbundet FMF ifrågasätter detta.

Kommissionen har analyserat medlemsländernas krav för att få bedriva vissa typer av yrken. I de fall där kommissionen ansett att regleringen är alltför rigorös, har man uppmanat medlemsländerna att sänka kraven. Syftet är vällovligt: medlemsländernas krav på yrkesregleringar ska vara proportionerliga och får inte användas i protektionistiska syften. Om det ställs onödigt höga krav på att få utöva ett visst yrke, kan det hämma konkurrensen och den fria rörligheten.

Beträffande fastighetsmäklare har kommissionen uppmanat Sverige att överväga en liberalisering av lagstiftningen. Sverige bör, skriver kommissionen, ”beakta möjligheten att låta andra yrkesutövare få tillträde till verksamheter som för närvarande endast är förbehållna fastighetsmäklare.”

– Kommissionens förslag bygger av allt att döma på ett missförstånd, säger Fastighetsmäklarförbundet FMF:s vd Carolina Stegman. Kommissionen har inte förstått vilka uppgifter en svensk fastighetsmäklare har.

I meddelandet skriver kommissionen att i Sverige ”bistår … fastighetsmäklare vid utarbetandet av lämplig dokumentation, och de kan även ge rådgivning i fråga om avtalsbestämmelser.”

– Det är två fel i den korta meningen, säger Carolina Stegman. För det första har mäklaren en ovillkorlig skyldighet att ge parterna råd. För det andra ”bistår” inte mäklaren ”vid utarbetande av lämplig dokumentation”, som kommissionen uttrycker det. Mäklaren ska på egen hand upprätta samtliga de handlingar som behövs för överlåtelsen, bland annat köpekontraktet.

– Eftersom fastighetsmäklaren har ett omfattande ansvar, är det en självklarhet att professionen måste vara reglerad med krav på hög utbildning, ansvarsförsäkring och ordentlig tillsyn, fortsätter Carolina Stegman. Att sänka kraven på fastighetsmäklare skulle rimma illa med konsumentskyddet.

Kortfakta:

Kommissionen har granskat följande yrken: arkitekter, ingenjörer, revisorer/skatterådgivare, advokater, patent- och varumärkesombud, fastighetsmäklare samt turistguider. Granskningen har skett som ett led i arbetet med ett direktiv om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken, COM(2016) 822 final. Kommissionens granskning och rekommendationer finns publicerade i COM(2016) 820 final [SWD(2016) 436 final].