maj 27 | 2020-2022

Betydande risk för penningtvätt – nu ställs nya krav på fastighetsmäklarföretagen

När den nya fastighetsmäklarlagen träder i kraft 1 juli 2021 sker även ett antal revideringar i PTL – lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Revideringarna innebär att även fastighetsmäklarföretag nu kommer att omfattas av registreringsplikt och därmed falla in under tillämpningsområdet för PTL.
– Det här skapar förutsättningar för ett mer strukturerat åtgärdsarbete mot penningtvätt, säger Helene Holm, advokat på Next Advokater.

 Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism syftar till att förhindra utnyttjandet av finansiell verksamhet – däribland fastighetsförmedling – till just penningtvätt eller finansiering av terrorism. Den fastställer skyldigheten hos varje enskild registrerad fastighetsmäklare att vidta åtgärder såsom allmänna riskbedömningar, inhämtande av information för kundkännedom och rapportering vid misstänkta fall. I samband med att den nya fastighetsmäklarlagen blir gällande den 1 juli 2021, kommer ansvarsskyldigheten enligt PTL istället att delas mellan den enskilda fastighetsmäklaren och fastighetsmäklarföretagen, som nu kommer att omfattas av registreringsplikt.

Möjliggör tydligare struktur i arbetet
Helene Holm har som advokat stor erfarenhet av penningtvättsfrågor och regulatoriska frågor mot finansbranschen. Hon menar att lagändringarna i teorin är små, men att konsekvenserna de medför i praktiken blir större.

– Regleringarna för vilka åtgärder som krävs för att förhindra penningtvätt finns redan på plats, men i och med att ansvaret nu kommer att delas mellan den enskilde fastighetsmäklaren och fastighetsmäklarföretaget skapas bättre förutsättningar för en tydligare och mer enhetlig struktur i arbetet, säger Helene Holm.

Betydande risk enligt ny nationell riskbedömning
Fastighetsmäklarsektorn är, enligt en ny nationell riskbedömning sammanställd i en rapport av 17 olika myndigheter, däribland Fastighetsmäklarinspektionen FMI, en attraktiv sektor för penningtvätt och finansiering av terrorism. Rapporten graderar risken för penningtvätt inom fastighetsmäklarsektorn som betydande, vilket är den näst högsta nivån på en fyrgradig skala. Trots detta anses kunskapsnivån i penningtvättsfrågor vara lägre i fastighetsmäklarsektorn än hos andra sektorer med motsvarande risknivå, som banker och betaltjänstinstitut. Något som nu kan komma att ändras.

– När fastighetsmäklarföretagen blir skyldiga att upprätta riskbaserade interna riktlinjer och rutiner i enlighet med lag och föreskrifter från FMI, kommer dessa frågor att få större fokus och mer uppmärksamhet på bolagsnivå. Detta möjliggör även för FMI att bedriva sin tillsynsverksamhet på ett mer systematiskt sätt, vilket i sin tur skapar ytterligare incitament för fastighetsmäklarföretagen i form av risk för sanktioner, avslutar Helene.

Fastighetsmäklarförbundet FMF ser för närvarande över vad de som förbund kan göra för att stödja fastighetsmäklarföretagen i den nya ansvarsfördelningen på bästa möjliga sätt, med hjälp av sina medlemmar. Som ett led i det arbetet har FMF även låtit ett av deras webbinarier under våren handla om just penningtvätt. Webbinariet sändes i mars från Posthuset i Stockholm och finns fortsatt tillgängligt på hemsidan för FMFs medlemmar att ta del av i efterhand. För ytterligare stöd i penningtvättsfrågor kan medlemmarna ringa in till juristjouren hos FMF.