maj 15 | Nyheter

Bostadsrättsinnehavare ansvarar inte för golvvärme

En tidigare ägare av en bostadsrätt hade installerat en vattenburen golvvärme i den i ärendet aktuella bostadsrättslägenheten. Förvärvaren fick flera år efter förvärvet problem med golvvärmesystemet och ansåg att det var bostadsrättsföreningen som skulle bekosta reparationen. Föreningen å sin sida ansåg att golvvärmen föll under det så kallade inre underhållsansvaret och följaktligen att det var ägarens sak att bekosta nämnda reparation.

Frågan i målet är sammanfattningsvis hur långt bostadsrättshavarnas underhållsansvar sträcker sig avseende golvvärme. Oavsett vem, menade såväl tingsrätt och hovrätt, som fick anses ha försett fastigheten med den vattenburna golvvärmen (alltså den tidigare ägaren) landade underhållsansvaret för golvvärmeanordningen på föreningen. Det nu nämnda mot bakgrund av ordalydelsen i stadgarna.

För den intresserade kan domen beställas hos Svea hovrätt på 08-561 670 00 eller via e-post  svea.hovratt@dom.se
Uppge Svea hovrätts dom 2019-05-02, målnummer T 7780-18