apr 30

Juridiskt nyhetsbrev: April 2020

Kära medlemmar!

Coronaepidemin har inte gett med sig. Vi befinner oss på en platå, säger de. Detta innebär för oss och er att vi behöver hålla ut. Fortsätt att vara försiktiga. Fortsätt förespråka alternativ till öppna visningar, fortsätt dela ut fullmakter i förebyggande syfte och fortsätt informera om vikten av låne- och försäljningsklausuler där det är möjligt. Och framför allt – var rädda om er.

Era förbundsjurister har nu arbetat hemifrån i sju veckor. Det har inneburit en massa givande men digitala möten med branschföreträdare och myndigheter, tidiga morgnar och sena kvällar. Det har också inneburit att det kan ifrågasättas om vi, i brist på fysisk kollegial närvaro, ser riktigt kloka ut. Det har framförts att juristerna börjar likna penntroll.

Stämma
Den 15 april hölls stämma på Oscarsteatern i Stockholm. På grund av reserestriktioner och försiktighetsåtgärder, var den stora lokalen långt ifrån fullsatt. Femton medlemmar närvarade på plats och övriga röstade via fullmakt. Det var en stillsam tillställning där man bland annat tackade av den avgående ledamoten Björn Bergström, röstade igenom styrelsens förslag till utdelning och röstade ja till att FMF AB ska sälja av sina andelar i SMAB. Styrelsen meddelade att man kommer att se över serviceavgiften inför nästa år.

Nya lokaler
På grund av att våra fina lokaler på Klarabergsgatan ska blåsas ut och renoveras, kommer FMF framöver att bo på en annan adress. I går gick flyttlasset två kvarter bort till det gamla posthuset på Vasagatan 28. Där tänker vi bli kvar inom överskådlig framtid. Vi tycker att det är viktigt att finnas på plats nära Stockholms central, så att ni och andra viktiga besökare lätt hittar oss och kan komma förbi när ni behöver. Posthuset slutade för många år sedan att vara posthus och har de senaste åren inhyst bland annat Regeringskansliet. Icke desto mindre är det på dessa anrika stengolv som Karl-Bertil Jonsson varje jul krossar handmålade porslinstallrikar märkta ”fragilt” och ”aktas”. Välkomna förbi så snart det har lugnat sig!

Ekonomiska stödpaket
Regeringen och de statliga myndigheterna har genomfört en rad stödpaket och lättnadsregler för att underlätta i coronakrisens spår. Vi är inte experter på vare sig arbetsrätt eller ekonomi, men har sammanställt några av paketen nedan. Informationen är främst hämtad från regeringens webbplats. För mer aktuell information, håll er uppdaterade där.

Tillfälligt amorteringsfritt
Bolånekunder kan ansöka om tillfälligt amorteringsfritt på alla sina bolån. Amorteringsfriheten är tidsbegränsad och beräknas gälla till och med 31 augusti 2021. Därefter återgår lånen till ordinarie amortering.

Mer information finns hos respektive bank samt hos Finansinspektionen.

Korttidspermittering
Den 7 april trädde en ny lag i kraft som innebär att företag kan få ekonomiskt stöd från staten för att låta personal gå ner i arbetstid istället för att säga upp dem. Stödet, som kan godkännas retroaktivt från 16 mars, innebär att företagens personalkostnader kan halveras samtidigt som de anställda får behålla över 90 procent av lönen. Regeringen har dessutom meddelat att stödet kommer förstärkas ytterligare under maj, juni och juli så att företagens personalkostnader kan minska mer.

Arbetsgivare som inte har kollektivavtal ska istället skriva överenskommelse om korttidsarbete med minst 70 procent av de anställda på driftsenheten. Avtalen kan ingås först när korttidsarbete aktualiserats. Ett sådant avtal ska innehålla vilka anställda det innefattar och vilken fast procentnivå arbetstiden ska reduceras med (enligt gällande nivåer).

Avtalen kan ingås för att gälla retroaktivt från 16 mars.

Information om hur detta går till, hur man ansöker och huruvida man kan ansöka finns hos Tillväxtverket.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter ∗
Den 3 april antog riksdagen regeringens förslag om en tidsbegränsad nedsättning av socialavgifterna. Det innebär att arbetsgivaravgifterna sänks mellan 1 mars och 30 juni 2020. Det införs även en nedsättning av egenavgifterna för att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare.

I och med de nya reglerna kommer företagen endast betala ålders­pen­sionsavgift på ersättning som ges ut under perio­den den 1 mars 2020 till och med den 30 juni 2020. Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda per företag och upp till en lönesumma om 25 000 kronor per anställd och månad. Det innebär att arbetsgivaren får en lättnad med upp till 5 300 kr per anställd och månad, vilket underlättar för företag som drabbats av ett plötsligt inkomstbortfall samtidigt som lönekostnader finns kvar.

För enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag innebär de nya reglerna att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften ska betalas på den del av avgiftsunderlaget som uppgår till högst 100 000 kronor under 2020.

De nya reglerna är tillfälliga träder i kraft den 6 april 2020.

Det finns ingen begränsning så länge företaget eller organisationen är registrerad arbetsgivare. Även egenföretagare kan använda nedsättningen på egenavgifterna.

Nedsättningen kan användas av företag med fler än 30 anställda. Dock kommer nedsättningen endast att gälla för 30 av dem.

Företaget kan själv välja vilka 30 anställda som de nedsatta socialavgifterna ska gälla. Det uppställs inget krav på anställningens omfattning, vilket innebär att såväl heltid, deltid som timanställning omfattas av nedsättningen. De som däremot inte omfattas av ett anställningsförhållande omfattas heller inte av nedsättningen.

Nedsättningen gäller lön eller annan ersättning upp till 25 000 kronor per månad och anställd. Om månadslönen för den anställde är högre än så ska arbetsgivaren betala hela arbetsgivaravgiften, och löneavgiften, på den del som överstiger 25 000 kronor.

Den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifterna omfattar alla arbetsgivare. Det betyder att även företag som erhållit statligt stöd för nystartsjobb, korttidsarbete eller andra stödåtgärder får del av nedsättningen. Detta innebär att företag i vissa fall kan komma att ta del av både den tillfälliga nedsättningen och statliga stöd samtidigt

Mer information finns hos Skatteverket.

Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader
Under april och maj kommer staten tillfälligt ta hela kostnaden för arbetsgivares sjuklöner. Även egenföretagare ersätts genom sjukpenningen.

Mer information finns hos Försäkringskassan.

Anstånd med skatteinbetalningar

Den 26 mars och 3 april beslutade riksdagen om regeringens förslag om att företag ska kunna få anstånd med skatteinbetalningar under ett år. De nya reglerna innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms.

Mer information finns hos Skatteverket.

Statlig lånegaranti till små och medelstora företag ∗
Onsdagen den 25 mars presenterades en lånegaranti till företag som drabbats negativt av virusutbrottet. Staten garanterar upp till 70 procent av lånebeloppet. Riksgälden ställer ut garantin till kreditinstitut som i sin tur lånar ut till företagen. Företag kan ansöka om lån inom garantiprogrammet genom att vända sig till sin långivare/bank.

Mer information finns hos Riksgälden.

FMI
Fastighetsmäklarinspektionen fortsätter att meddela disciplinära påföljder för brister i objektsbeskrivningen. Dock gör myndigheten så med en olycklig twist. I stället för att tillämpa fastighetsmäklarlagen i dessa beslut, tillämpar Disciplinnämnden marknadsföringslagen. Detta medför ett slags strikt ansvar för de uppgifter i objektsbeskrivningen som mäklaren för in. Följande exempel kan åskådliggöra konsekvensen av myndighetens beslut.

En fastighetsmäklare upprättade och tillhandahöll en objektsbeskrivning till spekulanter med uppgift om att fastigheten hade en egen brygga. Under förmedlingens gång blev mäklaren emellertid varse att uppgiften inte stämde, varpå mäklaren rättade uppgiften och kontaktade samtliga spekulanter för att meddela den korrekta uppgiften. Det fanns även med en klausul i köpekontraktet om att köparen var medveten om det verkliga förhållandet avseende bryggan.

I tidigare praxis från Fastighetsmäklarinspektionen har man underlåtit att meddela påföljd när en fastighetsmäklares har vidtagit rättelse när denne visserligen har agerat felaktigt genom att upprätta en objektsbeskrivning med en inkorrekt uppgift. Den möjligheten använder sig inte inspektionen av längre utan meddelar påföljd för att objektsbeskrivningen, som betraktas som marknadsföring, har innehållit en vilseledande uppgift. Det innebär att någon möjlighet att med befriande verkan rätta en felaktig uppgift inte längre tycks stå till buds. Vi manar därför till stor försiktighet och att ni iakttar noggrannhet när ni upprättar objektsbeskrivningar.

Penningtvätt
Finanspolisen har släppt sin årsrapport för 2019. Finanspolisen lyfter däri den risk mäklare löper att begå brottet näringspenningtvätt när mäklarna inte har koll på var köpeskillingen kommer ifrån. Finanspolisen skriver följande (s. 13 i rapporten).

Näringspenningtvätt på en mäklares klientmedelskonto
Vid bostads- och fastighetsköp sker i regel inbetalningarna och överföringarna via ansvarig mäklares klientmedelskonto. Eftersom mäklaren bedriver näringsverksamhet ska inhämtning av uppgifter för god kundkännedom genomföras och mäklaren bör skapa sig inblick i ursprunget för de medel som sätts in på klientmedelskontot. Om mäklaren till exempel tar emot en handpenning där pengarnas ursprung kan ifrågasättas kan denne göra sig skyldig till näringspenningtvätt. Det kan exempelvis handla om handpenning som överförs från någon annan än köparen, betalas in kontant på mäklarens konto, överförs från flera olika konton eller att det saknas skälig förklaring till varifrån medlen kommer.

Vi vill med anledning av detta återigen mana till stor uppmärksamhet avseende finansieringens ursprung. Nöj er inte med en muntlig förklaring, begär in kvitton på påstådda försäljningar och var uppmärksamma.

Rapporten visar glädjande nog också att antalet rapporter från fastighetsmäklare har mångdubblats jämfört med föregående år. Den högsta noteringen av antalet inlämnade rapporter från branschen sedan 2015 var år 2017 sex stycken. Nu är siffran 23. Vi är mycket stolta. Fortsätt ert viktiga arbete med kundkännedom och fortsätt vara vaksamma.

Hela årsrapporten finner ni här.

Slutligen – var rädda om er.