Om du är missnöjd med fastighetsmäklaren finns det olika tillvägagångssätt. Första steget, som oftast också är det bästa, är att ta kontakt med fastighetsmäklaren och framföra ditt missnöje för att se om ni kan finna en passande lösning.

Om detta inte är möjligt finns följande vägar att välja:

Kontakta aktuellt branschförbund

Ta kontakt med fastighetsmäklarens branschförbund. Merparten av fastighetsmäklarna i Sverige är anslutna till antingen Fastighetmäklarförbundet eller Mäklarsamfundet.

Ta kontakt med rätt organisation och framför ditt missnöje. Oftast organisationen de vägleda dig i den uppkomna situationen och beroende på grunden för missnöjet kan den också i vissa fall medla mellan dig och mäklaren för att finna en lämplig lösning.

Om mäklaren är ansluten till FMF

Om fastighetsmäklaren är ansluten till FMF är du välkommen att kontakta oss. Vi dokumenterar alltid allt missnöje och om vi får in flera klagomål på en och samma mäklare tas detta upp i vår disciplinnämnd. Mäklaren riskerar då att bli utesluten ur förbundet samt att bli av med sin ansvarsförsäkring. Att fastighetsmäklaren innehar en ansvarsförsäkring är en förutsättning för att få verka som fastighetsmäklare i Sverige.

Fråga FMFs konsumentpool

Har du frågor i ett specifikt ärende kan du vända dig till vår digitala konsumentpool här på hemsidan.

Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd, FRN

Om fastighetsmäklaren är medlem i FMF, arbetar på Fastighetsbyrån eller på Svensk Fastighetsförmedling har du möjlighet att anmäla ärendet till FRN.

FRN avgör om mäklaren agerat försumligt eller vårdslöst och bedömer om du har rätt till nedsättning av arvodet eller annan ekonomisk kompensation. För konsumenter är FRNs utslag enbart vägledande och du kan välja att efter beslutet gå vidare till allmän domstol. För fastighetsmäklaren är dock utslagen tvingande.

Detta är en fördel för dig som konsument jämfört med exempelvis ARN där besluten enbart är en rekommendation för fastighetsmäklaren.

Läs mer på www.frn.se

Allmänna reklamationsnämnden, ARN

Om du anlitat en fastighetsmäklare som inte är underställd FRNs kontroll kan du anmäla denne till ARN istället. ARN är en statlig instans som tar emot klagomål om allt från fel på en inköpt möbel till försäkrings- och mäklarfrågor.
Även FRN-anslutna fastighetsmäklare går att anmäla till ARN om man önskar.

Läs mer på www.arn.se

Enkelt för konsument

Vare sig du väljer att anmäla till FRN eller till ARN behöver du inte anlita juridiskt ombud om du inte vill. Ingen av nämnderna förutsätter att du ska ha juridisk kunskap. Det räcker med att du anmäler fastighetsmäklaren och förklarar händelseförloppet samt vad du är missnöjd med. Den nämnd du vänder dig till fattar beslut utifrån det som framkommit i skriftväxling som skett mellan dig och fastighetsmäklaren under ärendets gång.

Fastighetsmäklarinspektionen, FMI

Fastighetsmäklarinspektionen är den statliga myndighet som utövar tillsyn och kontroll över landets fastighetsmäklare. Här kan du få reda på om den fastighetsmäklare du vill anlita är registrerad. Du kan även få reda på om mäklaren har fått en erinran eller varning. Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn gäller enbart för den enskilde fastighetsmäklaren och inte för mäklarföretag.

Det är hit du vänder dig med en anmälan om du ifrågasätter om fastighetsmäklaren agerat enligt god mäklarsed. Vid en anmälan utreder Fastighetsmäklarinspektionen om fastighetsmäklaren följt de regler och riktlinjer som gäller, bland annat genom fastighetsmäklarlagen, samt om mäklaren agerat enligt god fastighetsmäklarsed. Finner Fastighetsmäklarinspektionen att mäklaren agerat felaktigt kan inspektionen meddela en erinran, en varning eller avregistrera fastighetsmäklaren. En anmälan till Fastighetsmäklarinspektionen leder aldrig till ekonomisk kompensation för dig som konsument.

Läs mer om Fastighetsmäklarinspektionen på deras hemsida www.fmi.se

Trygghet och rätt kompetens för rätt beslut

I alla ovanstående instanser är nämnderna sammansatta av noga utvalda personer. Här finns jurister såväl som förespråkare för konsumenten samt personer från mäklarbranschen. På så vis ser man till att alla aspekter och all kunskap finns representerad, vilket underlättar att rätt beslut fattas.