| Nyheter

Månadens konsumentfråga

Diego Ortíz del Gaiso, ansvarig för konsumentrelationer på Fastighetsmäklarförbundet, pratar dagligen med konsumenter som har frågor kring mäklartjänsten eller köparens och säljarens ansvar i en bostadsaffär. Här informerar han om månadens vanligaste konsumentfråga.

Så Diego, vilken är månadens konsumentfråga?
Månadens konsumentfråga rör budgivningen. Jag får ofta frågor som rör mäklares hantering av budgivningen och budgivares rättigheter respektive skyldigheter i en budgivningsprocess.

Vilket är ditt vanligaste svar på den frågan?
Det är värt att veta att det är säljaren– i samråd med mäklaren – som bestämmer hur budgivningen ska gå till, men att säljaren inte är juridiskt bunden av sådana överenskommelser. Därför kan formerna för budgivningen ändras. Det är säljaren som bestämmer till vem han eller hon vill sälja, när och till vilket pris. Det betyder att säljaren inte behöver sälja till den som har lämnat det högsta budet. Säljaren är heller inte juridiskt bunden av ett löfte att sälja eller att sälja till det pris som har presenterats i marknadsföringen. Det är först när såväl köpare som säljare har undertecknat ett giltigt avtal och eventuella villkor har infriats som avtalet blir bindande.

Som budgivare har du inte särskilt många rättigheter. Du har rätt att få lägga ett bud, att få reda på om ett bud, som har kommunicerats till övriga budgivare, har återtagits* och att få besked om att du inte har fått köpa bostaden. Du kan inte räkna med att löpande hållas underrättad om hur budgivningen fortskrider eller beredas tillfälle att få lägga ett högre bud. Inte heller har du rätt att få reda på vilka de övriga budgivarna är. Mäklaren har däremot en undantagslös skyldighet att vidarebefordra samtliga bud som han eller hon tagit emot till sin uppdragsgivare.

Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) har skapat faktabladet ”Bra för konsumenter att veta om Budgivning” som du kan ta del av.

Utifrån månadens fråga – vad har mäklaren för skyldigheter?
Mäklaren ska ge alla spekulanter tydlig information om hur en eventuell budgivning kommer att gå till och hur de bör lämna sina bud. Mäklaren ska också informera om eventuella krav eller önskemål från säljaren. Mäklaren är skyldig att upprätta en förteckning över budgivningen med uppgifter om:

  • spekulantens namn (alternativt namnet på spekulantens ombud).
  • kontaktuppgifter, som kan vara en adress, en e-postadress eller ett telefonnummer.
  • budets belopp, tidpunkten för när budet lämnades och eventuella villkor för budet, till exempel villkor om lån eller besiktning.

Mäklaren ska överlämna förteckningen till säljaren och köparen när uppdraget har slutförts. Om uppdraget har slutförts utan att det blivit någon försäljning ska mäklaren ändå överlämna förteckningen till uppdragsgivaren. Detta gäller till exempel om uppdragsavtalet har sagts upp av mäklaren eller av dig som uppdragsgivare.

*Observera att frågan om denna rättighet tillkommer en budgivare inte är rättskraftigt avgjord.

Juridiska medlemsförmåner för FMF-anslutna mäklare

  • Via Konsumentkontakten får konsumenter/dina kunder information och vägledning i just deras bostadsaffär och om mäklartjänsten i stort. FMF:s medlemsföretag kan länka till konsumentkontakten från sina respektive hemsidor i form av en Diego-emoji. Mer om detta här. 
  • Som medlem i FMF har du rätt till kostnadsfri juridisk telefonrådgivning på vardagar mellan 08:30-16:00 via tfn 08-40 90 30 80.