| Nyheter

HD avgör mål om svartmäkleri

Oregistrerade mäklare, s.k. svartmäklare, utgör en osund konkurrens till riktiga fastighetsmäklare. De kan också utgöra en risk för köpare och säljare: oregistrerade mäklare saknar ofta såväl utbildning som ansvarsförsäkring, och de står inte heller under disciplinär tillsyn från Fastighetsmäklarinspektionen. Svartmäkleri är därför straffbart.

En i viss mån omstridd fråga har gällt om en oregistrerad mäklare får förmedla ett bolags tillgångar, om tillgångarna helt eller delvis består av en fastighet. I förarbetena till fastighetsmäklarlagen anges att detta inte är tillåtet.

I en dom från år 2014 gick Svea hovrätt dock emot fastighetsmäklarlagens förarbeten och friade en person som var åtalad för svartmäkleri. Motiveringen var att den förmedlade fastigheten var av mindre värde jämfört med de övriga tillgångarna i bolaget; fastigheten var värd omkring 1,2 miljoner kr och resten av tillgångarna omkring 1,6 miljoner kr.

Domen överklagades till HD som slog fast att yrkesmässig förmedling av fastigheter endast får utföras av en registrerad fastighetsmäklare eller en advokat, oavsett fastighetens värde. Den tilltalade fälldes därför till ansvar för brott mot fastighetsmäklarlagen.

I överklagandet till HD åberopade Riksåklagaren en rättsutredning som hade upprättats av FMF:s förbundsjurist Magnus Melin, tillsammans med Mäklarsamfundets Jonas Anderberg.

Läs domen här.