| Nyheter

Två nya mäklarfall i Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i två rättsfall belyst gränsdragningen mellan de disciplinära påföljderna erinran och varning. Även gränsdragningen mellan ringa förseelser och förseelser som ska medföra  påföljd har berörts.

I det ena fallet hade mäklaren mottagit ett s.k. skambud från säljarens granne. Budet var på mindre än hälften av den blivande köpeskillingen. Mäklaren noterade inte budet i budgivningslistan, men informerade köpare och säljare om budet. HFD ansåg att förseelsen var varningsgrundande. Motiveringen var dels att mäklaren medvetet hade underlåtit att anteckna budet – det var alltså inte fråga om något förbiseende – dels att budgivningslistan var en central och viktig del i mäklaruppdraget.

I det andra fallet hade mäklaren underlåtit att notera i journalen när uppdraget upphörde., vilket man enligt förarbetena till fastighetsmäklarlagen ska ange. Enligt mäklaren berodde misstaget på att det saknades datastöd för att göra anteckning om när uppdraget upphörde i journalen. Men eftersom man i journalen kunde se när likvidavräkning upprättats, var det ändå tydligt när uppdraget hade upphört. HFD bedömde därför förseelsen som ringa och påföljd underläts.

Läs domarna här.

Foto: Åke E:son Lindman