I en dom från Svea Hovrätt ansåg rätten att en bostadsrättsförening var skadeståndsskyldig i förhållande till en köpare av en bostadsrätt, då föreningen genom sin förvaltare lämnat felaktiga uppgifter om pantsättningar för bostadsrätten.

Köparen förvärvade bostadsrätten 2006 och fick vid såväl kontraktsskrivning som tillträde information från föreningens förvaltare om att det fanns fyra pantsättningar. Samtliga lån som avsåg pantsättningarna löstes på tillträdet.

Nio år senare framkom det till köparens stora förvåning att det fanns ytterligare två lån som säljarna tecknat med bostadsrätten som pant. Då säljarna gjort sig skyldiga till misskötsamhet hade deras lån sagts upp och långivarna, två banker, ville ta i anspråk sin pant i bostadsrätten.

I målet var det ostridigt att bankerna hade underrättat – denuntierat – bostadsrättsföreningen om pantsättningarna under åren 2001–2005 men pantsättningarna antecknades aldrig i bostadsrättsföreningens lägenhetsregister. Frågan var om bostadsrättsföreningen förfarit oaktsamt genom att inte anteckna pantsättningarna i lägenhetsregistret och om underlåtenheten i sin tur hade inneburit en skada för köparen.

Tingsrätten gjorde bedömningen att bostadsrättsföreningen, genom att deras företrädare ej fört in pantsättningarna i lägenhetsregistret, agerat oaktsamt vilket lett till att felaktiga uppgifter om pantsättning lämnades ut till köparen. Vidare ansåg man att köparen till följd av detta var berättigad till skadestånd bland annat på grund av att köparen inte hade några möjligheter att få ersättning från säljarna utan skulle vara tvungen att lösa lånen med egna pengar. Detta då man funnit att säljarna inte hade någon utmätningsbar egendom.

Tingsrättens dom överklagades till Svea Hovrätt som fastställde tingsrättens dom. Två av hovrättens ledamöter var skiljaktiga.

Niklas Rollgard,
chefsjurist på FMF

Svea Hovrätts dom T 2106-17