Om du är missnöjd med din mäklare finns det olika tillvägagångssätt.

Första steget är att ta kontakt med fastighetsmäklaren och framföra ditt missnöje för att se om ni kan finna en passande lösning. Om det inte går finns följande vägar att välja:

Kontakta aktuellt branschförbund

Ta kontakt med mäklarens branschförbund. I stort sett alla mäklare är anslutna antingen till FMF eller till Mäklarsamfundet. Känner du till mäklarens namn kan du söka under fliken ”Hitta FMF-mäklare” för att se om de tillhör FMF.

Ta kontakt med rätt organisation och framför dina synpunkter. Ofta kan organisationen vägleda dig i den uppkomna situationen.

Klagomål mot mäklare anslutna till FMF kan prövas av förbundets disciplinnämnd. Nämnden kan besluta att mäklaren ska uteslutas ur förbundet.

FASTIGHETSMARKNADENS REKLAMATIONSNÄMND, FRN

Om fastighetsmäklaren är medlem i FMF, arbetar på Fastighetsbyrån eller på Svensk Fastighetsförmedling har du möjlighet att anmäla ärendet till FRN.

FRN avgör frågor om skadestånd och nedsättning av provision. För konsumenter är FRN:s utslag enbart vägledande, och om du är missnöjd med utslaget kan du välja att gå vidare till allmän domstol. För mäklaren är utslaget tvingande.

Läs mer på www.frn.se

ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN, ARN

Om du anlitat en fastighetsmäklare som inte är underställd FRN:s kontroll, kan du anmäla mäklaren till ARN istället. ARN är en statlig myndighet som i likhet med FRN prövar frågor om skadestånd och nedsättning av provision.

Även FRN-anslutna fastighetsmäklare går att anmäla till ARN, men ARN prövar inte ärendet förrän det först har prövats av FRN.

Läs mer på www.arn.se

FASTIGHETSMÄKLARINSPEKTIONEN, FMI

Fastighetsmäklarinspektionen är den myndighet som utövar tillsyn över landets fastighetsmäklare. Här kan du få reda på om den fastighetsmäklare du vill anlita är registrerad. Du kan även få reda på om mäklaren har fått en erinran eller varning.

Det är hit du vänder dig med en anmälan om du ifrågasätter om fastighetsmäklaren agerat enligt god mäklarsed. Om Fastighetsmäklarinspektionen anser att mäklaren agerat felaktigt, kan inspektionen meddela en erinran, en varning eller avregistrera fastighetsmäklaren. Däremot kan inspektionen inte pröva frågor om skadestånd eller nedsättning av provision.

Läs mer på www.fmi.se