Skatterättsnämnden har i förhandsbesked behandlat frågan om huruvida en sammanläggning av en bostadsrättslägenhet och ett vindsförråd respektive garageplats ska anses vara en avyttring som ska medföra kapitalvinstbeskattning för bostadsrättsinnehavaren. Nämnden gjorde bedömningen att en sådan sammanläggning inte ska betraktas som en avyttring som medför kapitalvinstbeskattning för bostadsrättsinnehavaren.

När sammanläggning av bostadsrätter ska genomföras sker det genom att bostadsrätterna säljs tillbaka till bostadsrättsföreningen, varefter bostadsrätterna upphör och därefter, i sin nya form, upplåts till bostadsrättsinnehavaren. I ett tidigare ställningstagande har Skatterättsnämnden uttalat som sin uppfattning att en sådan väsentlig förändring skulle innebära att bostadsrätterna ansågs avyttrade och därefter förvärvade på nytt, vilket medförde kapitalvinstbeskattning för bostadsrättsinnehavaren. Sådana skatterättsliga konsekvenser är självklart högst oönskade och i de flesta fall också oväntade då bostadsrättsinnehavaren inte avsett att göra sig av med bostadsrätterna.

I det aktuella förhandsbeskedet gör Skatterättsnämnden dock en annan bedömning och anser att en sådan förändring av en bostadsrätt istället är en formförändring, där bostadsrättsinnehavarens avsikt aldrig varit att avhända sig bostadsrätterna i egentlig mening, varför det finns skäl att inte betrakta sammanläggningen som en avyttring som medför kapitalvinstbeskattning.

Se Skatterättsnämndens beslut här.

Hälsningar
Niklas Rollgard
niklas.rollgard@fmf.se
Chefsjurist, Fastighetsmäklarförbundet