SEB:s Boprisindikator fortsätter svagt uppåt i april. Uppgången är 3 enheter jämfört med föregående  månad och indikatorn hamnar nu på plus 7. Bland regionerna är det endast Stockholm som ligger kvar på minus denna månad. Stockholm ligger på minus 4 och övriga regioner i spannet 2 till 15. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år ligger något lägre på 0,13 procent jämfört med förra månadens 0,17 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån ökar kraftigt och ligger nu på 9 procent jämfört med  föregående månads 4 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 40 procent att de tror på stigande priser under det kommande året. Det är en ökning med 2 enheter från föregående månads notering. Andelen som tror på fallande priser sjönk med 1 enhet från 34 till 33 procent. Andelen som tror på oförändrade priser steg med 1 enhet från 19 procent till 20 procent. Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 7, vilket är 3 enheter högre än förra månaden.

– Långsamt återvänder hushållens förtroende för bostadsmarknaden och Boprisindikatorn stiger nu för tredje månaden i rad. Men det är långt upp till nivåerna vi såg innan höstens fall och i Stockholm är det fortfarande fler som tror på nedgång än på uppgång. Det vittnar om den genuina osäkerhet som många fortfarande känner, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,13 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,13 procent. Det är en något lägre nivå från förra månadens notering på 0,17 procent.

Nio procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar nio procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är den högsta andelen sedan oktober 2011. Dessutom har andelen som säger att de har en fast ränta ökat från 14 procent till 21 procent och andelen med rörlig ränta samtidigt minskat från 31 procent till 26 procent.

– Andelen som planerar att binda sina lån har mer än fördubblats från mars till april och är nu uppe på ovanligt höga 9 procent. Mycket talar för att de rörliga räntorna förblir låga ytterligare en tid medan de bundna kan komma att stiga tidigare. Det är naturligt att de hushåll som vill binda räntan för hela eller delar av lånet tycker att det nu är läge att göra slag i saken, säger Jens Magnusson.

Boprisindikatorn steg i alla regioner utom i Östra Götaland men i Stockholm är indikatorn fortsatt negativ
I Stockholm steg Boprisindikatorn från minus 17 till minus 4, mätt som två månaders medelvärde och i Svealand utom Stockholm från minus 5 till plus 2. I Norrland steg indikatorn med 2 enheter till plus 5, i Västra Götaland med 7 enheter till plus 12 och i Skåne från 4 till 15. Det är endast i  i Östra Götaland som indikatorn backar med 7 enheter till plus 3.