I dessa tider då digitalisering och digitala underskrifter blir allt vanligare i många sammanhang, uppkommer med jämna mellanrum frågor kring vad som gäller för undertecknande av köpehandlingar avseende fastighet och bostadsrätt. Dessa frågeställningar aktualiseras vanligtvis i situationer då parterna i en bostadsaffär har svårt samtidigt närvara vid undertecknande av köpehandlingarna och det inte finns möjlighet att lösa parternas närvaro med hjälp av fullmakter.

Ett förslag på lösning som då ofta kommer på tal är att parterna på var sitt håll undertecknar köpehandlingen och därefter via e-post (eller fax, även om faxen torde vara på utdöende) utväxlar handlingen och undertecknar en utskriven kopia som därefter återsänds till motparten eller mäklaren på samma sätt.

De formkrav som finns för fastighetsköp och som tillämpas även för bostadsrätter innebär att ett köp av fastighet eller bostadsrätt blir bindande först då det finns en originalhandling som undertecknats av både köpare och säljare. Det är alltså inte möjligt att få till stånd ett bindande fastighets- eller bostadsrättsköp genom att skicka digitala kopior på köpehandlingen mellan parterna.

Sedan några år finns det en branschgemensam rekommendation för avtalsskrivning på distans som fortfarande är högst aktuell och när det kommer till frågor kring vad som gäller vid fastighets- eller bostadsrättsaffärer på distans hänvisar vi på FMF våra medlemmar till den.

Hälsningar Niklas Rollgard, chefsjurist på FMF

Till den branschgemensamma rekommendationen.